Verspilling als bron voor stadmaken


Hoe kan uit af­val waar­de voor de stad wor­den ge­creeerd? En hoe druk­ken we die waar­den dan ver­vol­gens uit? Over de­ze vraag­stuk­ken en meer gaat het boek The Wa­sted Ci­ty - ap­pro­a­ches to Cir­cu­lar Ci­ty Ma­king sa­men­ge­steld door Fran­ce­s­ca Mi­az­zo en Mehdi Co­meau. Een re­cen­sie.

FUR Publicatie


Wie, wat en hoe in Rotterdam?


De af­ge­lo­pen drie jaar heeft de Rot­ter­dam­se Aca­de­mie van Bouw­kunst (RA­vB) zeer ac­tief ge­par­ti­ci­peerd het lec­to­raat Fu­tu­re Ur­ban Re­gi­ons (FUR). In af­wach­ting van de FUR pu­bli­ca­tie over die pe­ri­o­de én van het start­sein voor de twee­de lec­to­raat­pe­ri­o­de blikt Wil­le­mijn Lof­vers in de­ze Huig te­rug. Wat heeft FUR de RA­vB ge­bracht en wat was de be­te­ke­nis van de Aca­de­mie voor het lec­to­raat? Maar ze kijkt ook voor­uit door een agen­da voor de ko­men­de pe­ri­o­de te for­mu­le­ren.

DIY Assemblages in Urban Regeneration


Rot­ter­dam is a ci­ty in tran­si­ti­on. On­ce a stron­gly govern­men­tal-led and top-down plan­ned ci­ty, the mu­ni­ci­pa­li­ty and other ma­jor plan­ning in­sti­tu­ti­ons such as de­vel­o­pers and hou­sing cor­po­ra­ti­ons are now loo­king for dif­fe­rent ways to achie­ve their am­bi­ti­ons in ur­ban de­vel­op­ment. Mo­re coop­e­ra­ti­on with ci­vic so­ci­e­ty and step-by-step de­vel­op­ment through non-govern­men­tal ini­ti­a­ti­ves are seen as the way for­ward, and va­rious ex­pe­ri­ments are set out to ex­plo­re this new ap­pro­ach. As a spe­ci­fic example, this ar­ti­cle dis­cus­ses the Klus­hui­zen (Do-It-Yourself Re­no­va­ti­on Hou­ses). The first Klus­hui­zen-ex­pe­ri­ment star­ted in the de­re­lict neigh­bour­hood of Span­gen in Rot­ter­dam at the end of 2004. Fu­tu­re re­si­dents could pur­cha­se a part of a mu­ni­ci­pal-ob­tai­ned buil­ding block for free, though with the obli­ga­ti­on to re­no­va­te the apart­ment them­sel­ves. When this DIY-ap­pro­ach pro­ved to be suc­ces­sful, a se­quel was gi­ven to this ex­pe­ri­ment un­der the tit­le “169 Klus­hui­zen”. As such, the ini­ti­al ex­pe­ri­ment was trans­for­med in­to an in­stru­ment for ur­ban re­ge­ne­ra­ti­on – in Rot­ter­dam and in ma­ny other Dut­ch ci­ties. Me­an­w­hi­le in Span­gen, the ini­ti­al ex­pe­ri­ment con­ti­nued to ge­ne­ra­te po­si­ti­ve spin-off. Ma­ny young, re­sour­ce­ful and cre­a­ti­ve fa­mi­lies mo­ved in­to the area, wil­ling to in­vest in their ho­mes and in the neigh­bour­hood. As a by-pro­duct, se­ve­r­al ci­vic ini­ti­a­ti­ves we­re star­ted, ai­ming to im­pro­ve pu­blic spa­ce. Thus the Klus­hui­zen-ap­pro­ach can be seen as a good example of an in­no­va­ti­ve as­sem­bla­ge for ur­ban trans­for­ma­ti­on. Howe­ver, it remains to be seen to which ex­tend and how the ro­le of the plan­ning au­tho­ri­ties and the mu­ni­ci­pa­li­ty did ac­tu­al­ly chan­ge due to the Klus­hui­zen ex­pe­ri­ment and ap­pro­ach.

Kunstkalender 2015


Volume #45: Learning


In­ter­view, Re­thin­king Learning in: De­cem­ber 1, 2015 — by Ar­chis/Vo­lu­me Learning by Do­ing A di­gi­tal in­ter­view with Fran­cien van Westre­nen, Wil­le­mijn Lof­vers, Tim De­vos and Hans Ven­hui­zen. See: http://vo­lu­me­pro­ject.org/learning-by-do­ing/

LUISTEREN


Cahier


Zoet & Zout [p.20-22]


COBOUW


NICIS


QS Openbare ruimte


Quicks­can Open­ba­re Ruim­te. STROOM & Bu­reau Lof­vers gaan met de quicks­can Ste­den­bouw 2011 op zoek naar voor­beel­den van be­trok­ken­heid bij de in­rich­ting, be­heer en ge­bruik van de open­ba­re ruim­te in Den Haag.

Het Woonerf leeft


SpecsaverSpecsaver Den Haag


Stand van de Ste­den­bouw of de toe­komst van Den Haag door ver­schil­len­de bril­len be­ke­ken. Niet de stad die door ste­den­bouw­kun­di­ge plan­nen wordt ge­maakt maar spon­ta­ne, soms nau­we­lijks ge­sig­na­leer­de ont­wik­ke­lin­gen­wor­den be­zocht op voor­stel van een acht­tal kun­ste­naars, ar­chi­tec­ten, on­der­ne­mers en fo­to­gra­fen.

Lay-out 08


Brazil Comtemporary


Ontwerp & publiek debat


De tijd van eco­no­mische re­ces­sie is een goed mo­ment voor be­zin­ning op de stu­wen­de wel­vaarts­groei en het idee van ein­de­lo­ze maak­baar­heid. Het is ook het mo­ment om te be­zin­nen op de in­houd van voor­lig­gen­de op­ga­ven, om ge­dui­de ont­wik­ke­lings­per­spec­tie­ven ge­nu­an­ceerd te on­der­zoe­ken en wel­licht vraag­te­kens te plaat­sen bij in gang ge­zet­te ont­wik­ke­lin­gen.

Zilte ProefTuin


HUIG


Groen & de Stad


Waterdunen


ZoutTuin


De toe­kom­sti­ge ver­zil­ting van de Ne­der­land­se pol­ders is on­ver­mij­de­lijk maar biedt een uit­ge­le­zen kans om zil­te ge­was­sen te te­len en zo nieu­we streek­pro­duc­ten te ont­wik­ke­len. In de Zout­tuin wordt geex­pe­ri­men­teerd met de teelt van zil­te ge­was­sen in de pol­der.

Notes on Phoenix


Publicaties