Nieuws


goed WONEN


Workshop Balearen


Twee work­shops met be­wo­ners en pro­fes­si­o­nals zor­gen voor de no­di­ge aan­scher­ping van het on­der­zoek Stu­die Woon­er­ven / Stu­die Lu­net­ten en le­veren in­put voor een af­slui­ten­de dis­cus­sie, ver­wacht eind van dit jaar in Utrecht.

De toekomst van de woonerven


Stroom Den Haag or­ga­ni­seert naar aan­lei­ding van de Haag­se prijs­vraag­lo­ca­tie voor Eu­ropan 10 een de­bat over de toe­komst van de woon­er­ven. Nieuw Wal­deck is een ty­pische ja­ren ze­ven­tig 'bloem­kool­wijk', ge­bouwd vol­gens de toen­ma­li­ge op­vat­tin­gen over ge­bor­gen­heid, va­ri­a­tie en kind­vrien­de­lijk­heid. Bo­ris Hocks, Han Dijk en Emi­le Re­vier (1ste prijs) en Ar­jen de Groot en Mar­jan van Ca­pel­le (2de prijs) pre­sen­te­ren hun win­nen­de Eu­ropan­plan­nen waar­in col­lec­ti­vi­teit een be­lang­rij­ke rol speelt. Het is de vraag of en hoe een 'nieu­we col­lec­ti­vi­teit' de­ze woon­erf­wij­ken een toe­komst kan bie­den. De­ze vraag staat cen­traal tij­dens het de­bat o.l.v. Cat­ja Edens waar­in, naast de ge­noem­de ont­wer­pers, ook ar­chi­tect Wil­le­mijn Lof­vers, schrij­ver/jour­na­list Jo­ris van Cas­te­ren en ar­chi­tect Dick van Ga­me­ren hun vi­sie ge­ven op col­lec­ti­vi­teit, maak­baar­heid en woon­er­ven.

perspectief op verandering


Le­zing op lo­ca­tie (Ju­li­a­na­dorp) voor het net­werk bloem­kool­wij­ken van het SEV.

Woonerfparels


Woonerven


Kijken naar Wijken


Mi­ni­sym­po­si­um over de toe­komst van bloem­kool­wij­ken in Alk­maar en Heer­hugo­waard.