--> No. 42

Waterdunen

Periode 2008 / Project Waterdunen / Opdrachtgever Hogeschool Zeeland / Locatie Zeeuws Vlaanderen


Wa­ter­dunen is een ge­bieds­ont­wik­ke­lings­pro­ject van cir­ca 300 ha in West Zeeuws Vlaan­de­ren.

De doel­stel­ling van het pro­ject Wa­ter­dunen is om de kust­ver­de­di­ging tus­sen Bres­kens en Groe­de op de ve­r­eis­te vei­lig­heid te bren­gen in com­bi­na­tie met de ont­wik­ke­ling van re­cre­a­tie en na­tuur. De Oud Bres­kens­pol­der is aan­ge­we­zen als lo­ca­tie voor dit (pi­lot)pro­ject. De ge­meen­te Sluis, de re­cre­a­tie on­der­ne­mer Mo­le­ca­ten, de pro­vin­cie Zee­land en het Zeeuws Land­schap wil­len ge­za­men­lijk het plan Wa­ter­dunen tot uit­voe­ring bren­gen.

Het in­pas­sen van zil­te teel­ten of zil­te land­bouw in Wa­ter­dunen wordt ge­zien als com­pen­sa­tie rich­ting de agra­riërs. Aan de ran­den van de te ont­wik­ke­len zil­te na­tuur bin­nen de plan­va­ri­ant ‘Ge­va­ri­eerd Wa­ter­dunen’ (MER) is hier­voor een ruim­te van on­ge­veer 30 ha ge­re­ser­veerd.

 

Bu­reau Lof­vers heeft een ne­gen­tal il­lu­stra­ties aan­ge­le­verd op ba­sis van het con­cept ZIl­te Proef­Tuin ter on­der­steu­ning van de com­mu­ni­ca­tie.

 

 

+ Related Projects