Wijkakker


Buijtenkwekerij


ZoutTuin


De toe­kom­sti­ge ver­zil­ting van de Ne­der­land­se pol­ders is on­ver­mij­de­lijk maar biedt een uit­ge­le­zen kans om zil­te ge­was­sen te te­len en zo nieu­we streek­pro­duc­ten te ont­wik­ke­len. In de Zout­tuin wordt geex­pe­ri­men­teerd met de teelt van zil­te ge­was­sen in de pol­der.

ZPT-Breekwater


Bu­reau Lof­vers en van Ber­gen Kol­pa ont­wer­pen de zil­te tui­nen, het res­tau­rant, een ex­po­ruim­te en kan­to­ren voor een eer­ste ZIl­te Proef­Tuin op de Maas­vlak­te in op­dracht van de Hap­py Shrimp Farm (bui­ten­lo­ca­tie).

bibliotheek