Volume #45: Learning


In­ter­view, Re­thin­king Learning in: De­cem­ber 1, 2015 — by Ar­chis/Vo­lu­me Learning by Do­ing A di­gi­tal in­ter­view with Fran­cien van Westre­nen, Wil­le­mijn Lof­vers, Tim De­vos and Hans Ven­hui­zen. See: http://vo­lu­me­pro­ject.org/learning-by-do­ing/

SK9 -Oostende


De der­de Stads­klas van jaar­gang 2015 brengt een be­zoek aan Oos­ten­de. Gids en ont­dek­kings­rei­zi­ger Hans Jun­ge­ri­us neemt deel­ne­mers mee op een psy­cho-ge­o­gra­fische tour door de Bel­gische kust­stad.

SK8 - Amsterdam


SK7-Brussel


SK06-II skills


SK06-2 School 's out // Skills Da­te May 14 (Thurs­day), 2015 Lo­ca­ti­on Sand­berg In­sti­tu­te Am­ster­dam Gui­des Mel­le Smets and Cyn­thia Hat­ha­way (Sys­tem D) Si­de­kicks - Group 18 par­ti­ci­pants - stu­dents Sys­tem D and Cu­re mas­ter Charac­te­ris­tics Sub­ject: Ro­le dif­fe­ren­ti­a­ti­on

Stadsklas 6


De laat­ste bij­een­komst van de Stads­klas 2014 vindt plaats in de ten­toon­stel­lings­ruim­te van Stroom Den Haag. De­ze klas re­flec­teert op de op­ge­da­ne ken­nis tij­dens de eer­ste reeks Stads­klas­sen en de be­te­ke­nis van nieu­we vaar­dig­he­den voor het (mas­ter)on­der­wijs. Deel­ne­mers zijn de ver­te­gen­woor­di­gers uit de Ne­der­land­se on­der­wijs­prak­tijk.

stadsklas


De stads­klas is een 'learning by do­ing'pro­gram­ma voor ac­ti­vis­tische, nieuws­gie­ri­ge, coop­e­ra­tie­ve, ex­pe­ri­men­te­le, op­ti­mis­tische ste­de­bou­wers. Cen­traal staan de vaar­dig­he­den waar­over je als ste­de­bou­wer zou moe­ten be­schik­ken als je wilt wer­ken aan de ont­wik­ke­ling van de be­staan­de stad, zo­als on­be­voor­oor­deeld kij­ken, be­trok­ken­heid creee­ren, ruim­te de­mo­cra­ti­se­ren en ac­ti­vis­tisch agen­de­ren.

Agenderen Eigenaarschap


Agen­de­ren van ei­ge­naar­schap en de be­te­ke­nis daar­van dui­den voor ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling.

QS Openbare ruimte


Quicks­can Open­ba­re Ruim­te. STROOM & Bu­reau Lof­vers gaan met de quicks­can Ste­den­bouw 2011 op zoek naar voor­beel­den van be­trok­ken­heid bij de in­rich­ting, be­heer en ge­bruik van de open­ba­re ruim­te in Den Haag.

Lab Ontwerpend Onderzoek


In het la­bo­ra­to­ri­um Ont­wer­pend On­der­zoek wor­den een aan­tal me­tho­den aan­ge­bo­den die be­hulp­zaam zijn bij het for­mu­le­ren van een op­ga­ve. Met een on­der­zoe­ken­de blik gaan de stu­den­ten de straat op, op zoek naar een ver­ta­ling van ver­wach­tin­gen op ba­sis van de wer­ke­lijk­heid. Wie wil we­ten hoe ver­wach­tin­gen en fei­ten met el­kaar zijn ver­bon­den in de stad moet de straat op.

Nieuws


Open Source Urbanismus


Het ont­wik­kel­de in­stru­men­ta­ri­um van Pro­ject Rot­ter­dam zal ge­test wor­den in een nieu­we ver­dich­ting­stra­te­gie voor ste­den die in het ver­le­den gro­te trans­for­ma­tie­pro­ces­sen on­der­gin­gen. De gro­te schaal van pro­ces­sen heeft niet de ge­wenste bin­nen­ste­de­lij­ke kwa­li­teit op­ge­le­verd in de­ze ste­den. De ver­wach­ting is dat par­ti­ci­pa­tie­ve ste­den­bouw (OSU) wel die kwa­li­teit kan le­veren. Rot­ter­dam zal in het pro­gram­ma als ca­se die­nen. De me­tho­de wordt in de start­fa­se ver­kend en zul­len er part­ners voor het pro­gram­ma wor­den be­na­derd.

Workshop Balearen


Twee work­shops met be­wo­ners en pro­fes­si­o­nals zor­gen voor de no­di­ge aan­scher­ping van het on­der­zoek Stu­die Woon­er­ven / Stu­die Lu­net­ten en le­veren in­put voor een af­slui­ten­de dis­cus­sie, ver­wacht eind van dit jaar in Utrecht.

Werkcollege Ontwerpend Onderzoek


In de­ze werk­col­le­ge­reeks ko­men me­tho­den en tech­nie­ken van ont­wer­pend on­der­zoek aan de or­de. Cru­ci­aal is dat ont­wer­pend on­der­zoek zich richt op het mo­ge­lij­ke het brengt nieu­we mo­ge­lijk­he­den aan het licht bij het zoe­ken naar op­los­sin­gen voor een veel­al spe­ci­fie­ke op­ga­ve. Door ont­wer­pen te ma­ken wor­den nieu­we ar­chi­tec­to­nische en/of ste­den­bouw­kun­di­ge op­los­sin­gen of mo­del­len ge­von­den en/of nieu­we ken­nis ont­wik­keld, maar zul­len ook, in agenda­s­tel­len­de zin, ont­bre­ken­de ken­nis en mo­ge­lijk­he­den wor­den ge­con­sta­teerd.

Woonerfparels


Stand v/d Stad


WijnHaven


Aan de Wijn­ha­ven ligt sinds de sloop, april 2008, van de pan­den aan de Post­hoorn­straat een prach­tig bouw­ter­rein braak. Het idee dat dit ge­bied nog mi­ni­maal een half jaar wacht op het start­sein voor de bouw van 100Hoog heeft er­voor ge­zorgd dat Wil­le­mijn Lof­vers en Maik Ma­ger het ini­ti­a­tief heb­ben ge­no­men om de­ze lo­ca­tie on­der­werp te la­ten zijn bin­nen het les­aan­bod van de Ho­ge­school Rot­ter­dam. Lof­vers ver­richt on­der­zoek naar ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties en is als do­cent ver­bon­den aan de Ho­ge­school Rot­ter­dam (Ken­nis­cen­trum Tran­sUr­ban en Aca­de­mie van Bouw­kunst). Ma­ger do­ceert aan de Wil­lem de Koon­ing Aca­de­mie, af­de­ling Kunst en de Open­ba­re Ruim­te, van de­zelf­de Ho­ge­school Rot­ter­dam.

Lay-out 08


Studie Lunetten


Zilte ProefTuin


Woonerven


HUIG


TransUrban


Krimp Parkstad


Australia


The Uni­ver­si­ty of NSW re­search unit ILI­RI in­vi­tes a group of Dut­ch ar­chi­tects and ar­tists to at­tend the ILI­RI sym­po­si­um at Fow­lers Gap, Au­stra­lia in Sep­tem­ber 2007. The Au­stra­li­an ex­chan­ge has as its fo­cus sustai­na­bi­li­ty in the de­sert and the is­sue of glo­bal war­ming and the im­pact this has on cur­rent and fu­tu­re wa­ter ma­na­ge­ment.

Bucharest


Zilte Atlas


Zilte ProefTuin


ZiltReis