--> No. 146

LUISTEREN

Periode 2015 / Project LUISTEREN / Opdrachtgever Pakhuis de Zwijger / Locatie Amsterdam / Met Arnod Joost, Gert Joost Peek


Een se­rie bij­een­kom­sten over pro­fes­si­o­na­li­se­ring van Coöpe­ra­tie­ve Ge­bieds­ont­wik­ke­ling vindt plaats in Pak­huis de Zwij­ger. Les 1 luis­te­ren is een vaar­dig­heid.

 

 

Op­den­ken

Ter voor­be­rei­ding van een se­rie bij­een­kom­sten over het pro­fes­si­o­na­li­se­ren van coöpe­ra­tie­ve ge­bieds­ont­wik­ke­ling or­ga­ni­seert Pak­huis de Zwij­ger een ont­moe­ting tus­sen de di­rect be­trok­ke­nen. Aan ta­fel zit­ten ver­schil­len­de ver­te­gen­woor­di­gers van de NDSM-werf, de ken­nis­hou­ders Stad­kwa­draat en het lec­to­raat Ge­bieds­ont­wik­ke­ling en tran­si­tiema­na­ge­ment van de Ho­ge­school Rot­ter­dam. Al­len zijn op een of an­de­re ma­nier be­trok­ken bij ge­bieds­ont­wik­ke­ling. Van­uit het doen van on­der­zoek naar vor­men van col­lec­tie­ve ge­bieds­ont­wik­ke­ling, naar ei­ge­naar­schap, naar tran­si­ties of zijn ei­ge­naar van de ont­wik­ke­lin­gen zelf die plaats vin­den op de NDSM-werf. Tot zo­ver is het dui­de­lijk.

 

 

 

Maar de­ze ken­nis­ma­king zet ook de toon. Niet de agen­da en de in­houd staan cen­traal, maar de vorm en het ei­ge­naar­schap van de avond staan cen­traal in de dis­cus­sie. De dis­cus­sie die daar plaats vond is il­lu­stra­tief voor de vorm van ge­com­pli­ceerd ei­ge­naar­schap én voor de se­rie bij­een­kom­sten over rol­len, par­tij­en, wij­ze van han­de­len, mid­de­len en vaar­dig­he­den die in­ge­zet wor­den in het pro­ces van col­lec­tie­ve ge­bieds­ont­wik­ke­ling. Zij is il­lu­stra­tief voor de wij­ze waar­op wij el­kaar niet ver­staan.

 

 

 

De­ze ken­nis­ma­king le­vert zo­veel stof tot dis­cus­sie, on­be­grip, be­grip, ir­ri­ta­tie, mee­den­ken en op­den­ken op, dat we con­clu­de­ren dat de in­houd niet is af­ge­stemd op ver­wach­tin­gen. Dat het ook voor een vrucht­ba­re, coöpe­ra­tie­ve ge­bieds­ont­wik­ke­ling van be­lang is ge­do­seerd te com­mu­ni­ce­ren in plaats van ge­do­ceerd te ver­tel­len. De op­ga­ve blijkt te zijn goed of diep naar el­kaar te luis­te­ren luis­te­ren . Naar zich­zelf en naar de an­de­re be­lang­heb­ben­den – tij­dens de bij­een­kom­sten en in het pro­ces van ge­bieds­ont­wik­ke­ling, naar de for­me­le ei­ge­na­ren, ini­ti­a­tief­ne­mers, ken­nis­hou­ders, prak­tijk­men­sen, ge­meen­schap­pen, kun­ste­naars, we­ten­schap­pers, ge­brui­kers, be­wo­ners en al­le an­de­re be­trok­ke­nen. Dat vraagt no­gal wat van de deel­ne­mers aan dit ge­sprek. Want er is een ver­schil in den­ken en doen, in fi­lo­so­fe­ren over en ont­wer­pen (mijn dis­ci­pli­ne) aan mo­ge­lij­ke toe­kom­sten of ac­tief ma­ken en wer­ken van­uit een wer­ke­lij­ke si­tu­a­tie. Maar dan kan vol­gens de The­o­ri­eU van Schar­mer de ge­za­men­lij­ke wijs­heid van groe­pen men­sen be­nut wor­den om tot daad­wer­ke­lijk ver­nieu­wing te ko­men. En dat is de in­zet zijn van de­ze se­rie bij­een­kom­sten over coöpe­ra­tie­ve ge­bieds­ont­wik­ke­ling.

 

Luis­te­ren en mee­doen, mee­pra­ten over het pro­fes­si­o­na­li­se­ren van coöpe­ra­tie­ve ge­bieds­ont­wik­ke­ling. Dat kan op don­der­dag 15 ja­nu­a­ri, op dins­dag 3 en 17 fe­bru­a­ri.

+ Related Projects