--> No. 33

ZoutTuin

Periode 2007 / Project ZoutTuin / Opdrachtgever Bureau Venhuizen / Locatie Krabbeplas Vlaardingen / Met Vincent Kuypers


De toe­kom­sti­ge ver­zil­ting van de Ne­der­land­se pol­ders is on­ver­mij­de­lijk maar biedt een uit­ge­le­zen kans om zil­te ge­was­sen te te­len en zo nieu­we streek­pro­duc­ten te ont­wik­ke­len. In de Zout­tuin wordt geex­pe­ri­men­teerd met de teelt van zil­te ge­was­sen in de pol­der.

 

De Zout­tuin in de Krab­be­plas is als proef­tuin ont­wik­keld bin­nen het on­der­zoek naar de kan­sen van ver­zil­ting voor het pro­duc­tie land­schap. In de­Zout­tuin wordt geëxpe­ri­men­teerd met de teelt van zil­te ge­was­sen, de proef van­de tuin is een zil­te maal­tijd.

Ver­zil­ting is een op­ga­ve waar we ko­men­de de­cen­nia mee ge­con­fron­teerd wor­den, niet al­leen door kli­maat­ver­an­de­rin­gen en zee­spie­gel­stij­ging maar ook door con­ti­nue pol­der­be­ma­ling. De ver­zil­ting vindt dus niet al­leen in de kust­ge­bie­den plaats maar ook land­in­waarts in de laag­ge­le­gen pol­ders.

 

Het on­der­zoek ont­wik­kelt een nieu­we land­schaps­ty­po­lo­gie ge­ba­seerd op de per­spec­tie­ven van op­kwel­lend of in­stro­mend zout wa­ter. Er wor­den drie tot vier soor­ten wa­ter on­der­schei­den: zoet, brak (over­gang tus­sen zoet en zout) en­zout wa­ter. De ver­schil­len­de wa­ter­con­di­ties le­veren ver­schil­len­de ge­was­kwa­li­tei­ten, die juist door een ho­ger zout­per­cen­ta­ges kun­nen win­nen aans­maak. Zo is het be­kend dat to­ma­ten zoe­ter sma­ken wan­neer het zout­ge­hal­te in­het wa­ter ho­ger is.

De vraag is im­mers wat mo­ge­lijk is wan­neer gro­te de­len van­Ne­der­land, die ge­le­gen zijn on­der de zee­spie­gel, door ver­zil­ting niet meer van­zelf­spre­kend bruik­baar zijn voor de be­staan­de pro­duc­tie­doel­ein­den? Wel­ke kan­sen biedt ver­zil­ting ei­gen­lijk?

+ Related Projects