Sustainable communities


'Sustai­na­ble com­mu­ni­ties, he­al­thy land- Re­de­s­ig­ning the low­lands in­spi­red by so­ci­al eco­lo­gy', co-re­fe­rent.

KansKaart


Sweet & Salt


Waterdunen


Colijnsplaat


Ad­vies in­za­ke land­schap­pe­lij­ke in­pas­sing van bin­nen­dijk­se zil­te aqua­cul­tuur ('Zeeuw­se Tong').

Australia


The Uni­ver­si­ty of NSW re­search unit ILI­RI in­vi­tes a group of Dut­ch ar­chi­tects and ar­tists to at­tend the ILI­RI sym­po­si­um at Fow­lers Gap, Au­stra­lia in Sep­tem­ber 2007. The Au­stra­li­an ex­chan­ge has as its fo­cus sustai­na­bi­li­ty in the de­sert and the is­sue of glo­bal war­ming and the im­pact this has on cur­rent and fu­tu­re wa­ter ma­na­ge­ment.

ZoutTuin


De toe­kom­sti­ge ver­zil­ting van de Ne­der­land­se pol­ders is on­ver­mij­de­lijk maar biedt een uit­ge­le­zen kans om zil­te ge­was­sen te te­len en zo nieu­we streek­pro­duc­ten te ont­wik­ke­len. In de Zout­tuin wordt geex­pe­ri­men­teerd met de teelt van zil­te ge­was­sen in de pol­der.

Zilte Atlas


Wenken voor later


VROM no­digt Rob Ba­ris (Z&M de­li­ca­tes­sen), Ja­go van Ber­gen, Wil­le­mijn Lof­vers en Vin­cent Kuy­pers (Al­ter­ra) uit om hun ruim­te­lij­ke, cu­li­nai­re vi­sie op de toe­komst van Ne­der­land te pre­sen­te­ren. De­ze wordt voor­ge­proefd tij­dens een spe­ci­a­le edi­tie van het Flow-Food di­ner.

ZPT-Breekwater


Bu­reau Lof­vers en van Ber­gen Kol­pa ont­wer­pen de zil­te tui­nen, het res­tau­rant, een ex­po­ruim­te en kan­to­ren voor een eer­ste ZIl­te Proef­Tuin op de Maas­vlak­te in op­dracht van de Hap­py Shrimp Farm (bui­ten­lo­ca­tie).

Winterschool


In de Win­ter­school 2007 die door de Aca­de­mie van Bouw­kunst Rot­ter­dam (AvBR) ge­or­ga­ni­seerd wordt, staat de trans­for­ma­tie van het plat­te­land cen­traal. De cul­tuur en het aan­zien van het plat­te­land zul­len de ko­men­de ja­ren op ingrij­pen­de wij­ze ver­an­de­ren.

Graetheide


Spar­ring­part­ner voor de quick-scan Graet­hei­de naar trans­for­ma­tie mo­ge­lijk­he­den rond­om het che­mie­clus­ter in de re­gio Sit­tard-Ge­leen.