--> No. 114

Buijtenkwekerij

Periode 2011–2012 / Project Buijtenkwekerij / Opdrachtgever Provincie Zuid Holland / Locatie Buijtenland / Met Ester van de Wiel, Maik Mager


Buij­ten­kwe­ke­rij on­der­zoek naar en het ont­werp van oogst­pro­ces­sen in het buij­ten­land tus­sen Rhoon en Port­land. De Buij­ten­kwe­ke­rij is on­der­deel van Werk­plaats Buij­ten­land en wordt uit­ge­voerd in op­dracht van de pro­vin­cie Zuid Hol­land (zie www.werk­plaats­buij­ten­land.nl).

Buij­ten­kwe­ke­rij: land­schap oog­sten

Het unie­ke ak­ker­land­schap ‘Buij­ten­land van Rhoon’ strekt zich uit van Rhoon tot de Port­land­pol­der en van Rot­ter­dam Zuid tot en met de Rhoon­se Grien­den aan de Ou­de Maas.

 

Al in de 17e eeuw werd in dit ge­bied het voed­sel ver­bouwd voor de stad Rot­ter­dam. Het bui­ten­land van Rhoon had toen een vrucht­ba­re re­la­tie met het bin­nen­land van Rot­ter­dam. Door de in­ter­na­ti­o­na­le lo­gis­tie­ke ont­wik­ke­lin­gen van voed­sel­trans­port uit het bui­ten­land is het Rot­ter­dam­se bin­nen­land niet meer af­han­ke­lijk van het Rhoon­se bui­ten­land en is de vrucht­ba­re re­la­tie ver­wor­den tot een sla­pen­de re­la­tie.

 

Wil­le­mijn Lof­vers (ar­chi­tect) en Maik Ma­ger (ont­wer­per) wil­len met hun bij­dra­ge aan het team van Werk­plaats Buij­ten­land de­ze sla­pen­de re­la­tie tus­sen bin­nen- en bui­ten­land weer tot le­ven wek­ken met hun pro­ject Buij­ten­kwe­ke­rij:  Land­schap oog­sten.

 

+ Related Projects