Nieuw gebruik


Le­zin­gen­reeks 2012 / 2013: In­no­va­tief land­schap Ar­chi­tec­tuur­cen­trum Ma­ke­blij­de | aMb i.s.m. NVTL #2: Nieuw Ge­bruik op vrij­dag 30 no­vem­ber 2012 in met: Wil­le­mijn Lof­vers, Bu­reau Lof­vers Rot­ter­dam en Tom Bul­lens, Voll­mer & part­ners.

TU-Wismar


Kor­te pre­sen­ta­tie over 'food and the ci­ty' en ont­werp­ad­vies aan stu­den­ten TU-Wis­mar (Duits­land), Stu­dio Rai­sing Ar­chi­tec­tu­re van Ton Mat­ton en Ja­cob van Rijs.

symposium stedenbouw


Werk in uit­voe­ring. Pre­sen­ta­tie van Pro­ject Rot­ter­dam / Open Sour­ce Ur­ba­nis­mus dat bin­nen het pro­gram­ma ste­den­bouw (SfA) is op­ge­zet om de wis­sel­wer­king tus­sen ont­wer­pon­der­wijs en be­roeps­prak­tijk te be­vor­de­ren.

perspectief op verandering


Le­zing op lo­ca­tie (Ju­li­a­na­dorp) voor het net­werk bloem­kool­wij­ken van het SEV.

excursie TAOK


De hof­plein­lijn als tijd­lijn ge­re­la­teerd aan de dy­na­miek van de stad. Pre­sen­ta­tie ihkv de ex­cur­sie TA­OK 'de stad als open­ba­re bi­bli­o­theek' op sta­ti­on Me­lanchton­weg, een hal­te van de Hof­plein­lijn.

Re-Think!


Zilte ProefTuin


Lezingen en debat