--> No. 131

Nieuw gebruik

Periode 2012 / Project Nieuw gebruik / Opdrachtgever Makeblijde / Locatie Houten


Le­zin­gen­reeks 2012 / 2013: In­no­va­tief land­schap Ar­chi­tec­tuur­cen­trum Ma­ke­blij­de | aMb i.s.m. NVTL #2: Nieuw Ge­bruik op vrij­dag 30 no­vem­ber 2012 in met: Wil­le­mijn Lof­vers, Bu­reau Lof­vers Rot­ter­dam en Tom Bul­lens, Voll­mer & part­ners.

De cri­sis is een to­ver­woord, dat me­nig­een die eco­no­misch moet mee­din­gen in ons ka­pi­ta­lis­tisch sys­teem laat gru­we­len. Ook een groot deel van de (land­schaps)ar­chi­tec­tuur en bouw­sec­tor heeft het hard te ver­du­ren. De op­dracht­ge­vers, zo­wel par­ti­cu­lie­ren als ge­meen­ten, zit­ten vaak op stuk­ken grond die voor­zien wa­ren als in­ves­te­ring voor her­ont­wik­ke­lings­pro­jec­ten. Tij­de­lij­ke in­vul­ling lijkt bij uit­stek een bruik­ba­re op­los­sing voor de­ze braak­lig­gen­de ter­rei­nen die om een nieu­we be­na­de­ring vra­gen.

 

De le­zing fo­cust op de Zil­te Proef­tuin en de Buij­ten­kwe­ke­rij.

+ Related Projects