Bureau Lofvers


Bu­reau Lof­vers fo­cust op vi­sie­ont­wik­ke­ling en on­der­zoek naar ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties en lan­de­lij­ke her­struc­tu­re­ring. Haar pro­jec­ten wor­den ge­ka­rak­te­ri­seerd door de ver­bin­ding van pro­gram­ma aan ruim­te­lij­ke con­di­ties op meer­de­re schaal­ni­veaus. Ogen­schijn­lij­ke te­gen­stel­lin­gen tus­sen op­ga­ve en con­text wor­den op in­ven­tie­ve wij­ze po­si­tief be­nut. Hier­toe or­ga­ni­seert Bu­reau Lof­vers spe­ci­a­lis­tische werk­ver­ban­den.

'The Art of Recovery'


The Art of Re­co­ve­ry en het AF­FR-de­bat: "Hoe in­te­greer je tij­de­lij­ke ini­ti­a­tie­ven en maat­schap­pe­lij­ke ener­gie in in­sti­tu­ti­o­ne­le plan­ning en ont­wik­ke­ling?"

Verspilling als bron voor stadmaken


Hoe kan uit af­val waar­de voor de stad wor­den ge­creeerd? En hoe druk­ken we die waar­den dan ver­vol­gens uit? Over de­ze vraag­stuk­ken en meer gaat het boek The Wa­sted Ci­ty - ap­pro­a­ches to Cir­cu­lar Ci­ty Ma­king sa­men­ge­steld door Fran­ce­s­ca Mi­az­zo en Mehdi Co­meau. Een re­cen­sie.

Wie, wat en hoe in Rotterdam?


De af­ge­lo­pen drie jaar heeft de Rot­ter­dam­se Aca­de­mie van Bouw­kunst (RA­vB) zeer ac­tief ge­par­ti­ci­peerd het lec­to­raat Fu­tu­re Ur­ban Re­gi­ons (FUR). In af­wach­ting van de FUR pu­bli­ca­tie over die pe­ri­o­de én van het start­sein voor de twee­de lec­to­raat­pe­ri­o­de blikt Wil­le­mijn Lof­vers in de­ze Huig te­rug. Wat heeft FUR de RA­vB ge­bracht en wat was de be­te­ke­nis van de Aca­de­mie voor het lec­to­raat? Maar ze kijkt ook voor­uit door een agen­da voor de ko­men­de pe­ri­o­de te for­mu­le­ren.

DIY Assemblages in Urban Regeneration


Rot­ter­dam is a ci­ty in tran­si­ti­on. On­ce a stron­gly govern­men­tal-led and top-down plan­ned ci­ty, the mu­ni­ci­pa­li­ty and other ma­jor plan­ning in­sti­tu­ti­ons such as de­vel­o­pers and hou­sing cor­po­ra­ti­ons are now loo­king for dif­fe­rent ways to achie­ve their am­bi­ti­ons in ur­ban de­vel­op­ment. Mo­re coop­e­ra­ti­on with ci­vic so­ci­e­ty and step-by-step de­vel­op­ment through non-govern­men­tal ini­ti­a­ti­ves are seen as the way for­ward, and va­rious ex­pe­ri­ments are set out to ex­plo­re this new ap­pro­ach. As a spe­ci­fic example, this ar­ti­cle dis­cus­ses the Klus­hui­zen (Do-It-Yourself Re­no­va­ti­on Hou­ses). The first Klus­hui­zen-ex­pe­ri­ment star­ted in the de­re­lict neigh­bour­hood of Span­gen in Rot­ter­dam at the end of 2004. Fu­tu­re re­si­dents could pur­cha­se a part of a mu­ni­ci­pal-ob­tai­ned buil­ding block for free, though with the obli­ga­ti­on to re­no­va­te the apart­ment them­sel­ves. When this DIY-ap­pro­ach pro­ved to be suc­ces­sful, a se­quel was gi­ven to this ex­pe­ri­ment un­der the tit­le “169 Klus­hui­zen”. As such, the ini­ti­al ex­pe­ri­ment was trans­for­med in­to an in­stru­ment for ur­ban re­ge­ne­ra­ti­on – in Rot­ter­dam and in ma­ny other Dut­ch ci­ties. Me­an­w­hi­le in Span­gen, the ini­ti­al ex­pe­ri­ment con­ti­nued to ge­ne­ra­te po­si­ti­ve spin-off. Ma­ny young, re­sour­ce­ful and cre­a­ti­ve fa­mi­lies mo­ved in­to the area, wil­ling to in­vest in their ho­mes and in the neigh­bour­hood. As a by-pro­duct, se­ve­r­al ci­vic ini­ti­a­ti­ves we­re star­ted, ai­ming to im­pro­ve pu­blic spa­ce. Thus the Klus­hui­zen-ap­pro­ach can be seen as a good example of an in­no­va­ti­ve as­sem­bla­ge for ur­ban trans­for­ma­ti­on. Howe­ver, it remains to be seen to which ex­tend and how the ro­le of the plan­ning au­tho­ri­ties and the mu­ni­ci­pa­li­ty did ac­tu­al­ly chan­ge due to the Klus­hui­zen ex­pe­ri­ment and ap­pro­ach.

Getijdenrivier


Hoe kan de ver­dich­tings­op­ga­ve voor Rot­ter­dam zich ver­hou­den tot de ri­vier als au­to­no­me en­ti­teit? We on­der­zoe­ken de re­la­tie van de ri­vier met de stad en de ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den die daar­uit voort­vloei­en. Stof­stro­men, men­sen (ac­to­ren) en din­gen (fac­to­ren) bie­den de ba­sis voor ont­wer­pen waar­in ruim­te­lij­ke iden­ti­teit, cir­cu­lai­re eco­no­mie, so­ci­a­le ont­wik­ke­ling en na­tuur­be­houd sa­men ko­men.

Wake up in architecture


'Ho­tel Rot­ter­dam, Wa­ke up in Ar­chi­tec­tu­re' was con­nec­ted to the In­ter­na­ti­o­nal Ar­chi­tec­tu­re Bien­na­le Rot­ter­dam 2016. Per­so­nal mat­ches are of­fe­red to pro­fes­si­o­nals in Ar­chi­tec­tu­re, in­clu­ding over­night stay at the hou­se or stu­dio of a per­so­nal host!

SK10-Participation


Da­te Ja­nu­a­ry 21 (Thurs­day), 2016 Lo­ca­ti­on Rot­ter­dam Gui­des El­ma van Boxel (ZUS) and Je­roen La­ven (STI­PO) Si­de­kicks Jur­gen Bey (Mak­king&Bey), Theo St­aut­tener (Stad­kwa­draat) Or­ga­ni­sa­ti­on com­mis­si­o­ned by BPD (‘op lo­ca­tie’) en Bouw­fonds Kunst­stich­ting Mo­de­ra­tor Eg­bert Frans­sen (mo­de­ra­tor PdeZ) Group 51 par­ti­ci­pants (0 stu­dent) Charac­te­ris­tics Sub­ject va­lue(s) Re­view BPD (Re­port Kees de Graaf)

Volume #45: Learning


In­ter­view, Re­thin­king Learning in: De­cem­ber 1, 2015 — by Ar­chis/Vo­lu­me Learning by Do­ing A di­gi­tal in­ter­view with Fran­cien van Westre­nen, Wil­le­mijn Lof­vers, Tim De­vos and Hans Ven­hui­zen. See: http://vo­lu­me­pro­ject.org/learning-by-do­ing/