'The Art of Recovery'


The Art of Re­co­ve­ry en het AF­FR-de­bat: "Hoe in­te­greer je tij­de­lij­ke ini­ti­a­tie­ven en maat­schap­pe­lij­ke ener­gie in in­sti­tu­ti­o­ne­le plan­ning en ont­wik­ke­ling?"

Ziskov


Urban Movies #7


Who is al­lo­wed to sha­pe our ci­ties, and how do they do it? The scree­ning of the do­cu­men­ta­ry Ur­ba­ni­zed (2011), a do­cu­men­ta­ry film by Ga­ry Hust­wit, is fol­lo­wed by a dis­cus­si­on with Wil­le­mijn Lof­vers and Men­no van der Veen. To­gether we will ad­dress the is­sues rai­sed in the do­cu­men­ta­ry with re­gard to ow­ner­ship and res­pon­si­bi­li­ty in ur­ban plan­ning.

Nieuws


archined.nieuws


col­lec­ti­vi­teit waar nie­mand last van heeft....

De toekomst van de woonerven


Stroom Den Haag or­ga­ni­seert naar aan­lei­ding van de Haag­se prijs­vraag­lo­ca­tie voor Eu­ropan 10 een de­bat over de toe­komst van de woon­er­ven. Nieuw Wal­deck is een ty­pische ja­ren ze­ven­tig 'bloem­kool­wijk', ge­bouwd vol­gens de toen­ma­li­ge op­vat­tin­gen over ge­bor­gen­heid, va­ri­a­tie en kind­vrien­de­lijk­heid. Bo­ris Hocks, Han Dijk en Emi­le Re­vier (1ste prijs) en Ar­jen de Groot en Mar­jan van Ca­pel­le (2de prijs) pre­sen­te­ren hun win­nen­de Eu­ropan­plan­nen waar­in col­lec­ti­vi­teit een be­lang­rij­ke rol speelt. Het is de vraag of en hoe een 'nieu­we col­lec­ti­vi­teit' de­ze woon­erf­wij­ken een toe­komst kan bie­den. De­ze vraag staat cen­traal tij­dens het de­bat o.l.v. Cat­ja Edens waar­in, naast de ge­noem­de ont­wer­pers, ook ar­chi­tect Wil­le­mijn Lof­vers, schrij­ver/jour­na­list Jo­ris van Cas­te­ren en ar­chi­tect Dick van Ga­me­ren hun vi­sie ge­ven op col­lec­ti­vi­teit, maak­baar­heid en woon­er­ven.

Netwerkdiner


Op uit­no­di­ging van AIR ko­men ste­den­bouw­kun­di­gen bij­een tij­dens een be­slo­ten (net­werk)di­ner om te re­flec­te­ren op de nul­me­ting Rot­ter­dam (vak of va­cuum) en een vak­in­hou­de­lijk ge­sprek te voe­ren over de prak­tijk van het ma­ken en het wer­ken aan de (bin­nen)stad.

Specsaver Den Haag


Stand van de Ste­den­bouw of de toe­komst van Den Haag door ver­schil­len­de bril­len be­ke­ken. Niet de stad die door ste­den­bouw­kun­di­ge plan­nen wordt ge­maakt maar spon­ta­ne, soms nau­we­lijks ge­sig­na­leer­de ont­wik­ke­lin­gen­wor­den be­zocht op voor­stel van een acht­tal kun­ste­naars, ar­chi­tec­ten, on­der­ne­mers en fo­to­gra­fen.

Sustainable communities


'Sustai­na­ble com­mu­ni­ties, he­al­thy land- Re­de­s­ig­ning the low­lands in­spi­red by so­ci­al eco­lo­gy', co-re­fe­rent.

Kijken naar Wijken


Mi­ni­sym­po­si­um over de toe­komst van bloem­kool­wij­ken in Alk­maar en Heer­hugo­waard.

KansKaart


Sweet & Salt


Zilte Atlas


Winterschool


In de Win­ter­school 2007 die door de Aca­de­mie van Bouw­kunst Rot­ter­dam (AvBR) ge­or­ga­ni­seerd wordt, staat de trans­for­ma­tie van het plat­te­land cen­traal. De cul­tuur en het aan­zien van het plat­te­land zul­len de ko­men­de ja­ren op ingrij­pen­de wij­ze ver­an­de­ren.