--> No. 159

SK12-Spatial conversations

Periode 2016–2017 / Project SK12-Spatial conversations / Opdrachtgever STROOM / Locatie Utrecht / Met Francien van Westrenen


Da­te Oc­to­ber 25 (Tu­es­day), 2016 Lo­ca­ti­on Hoog Ca­tha­rij­ne Utrecht Gui­des Lot­te van den Berg, Es­ter van de Wiel Si­de­kicks - Group 23 par­ti­ci­pants (7 stu­dents) Charac­te­ris­tics ? ri­tu­e­len Sub­ject het ein­de der din­gen Ref Ac­tor Net­work The­o­ry La­tour, B. (1993), We zijn nooit mo­dern ge­wee­st. Plei­dooi voor een sym­me­trische an­tro­po­lo­gie. Am­ster­dam Van Gen­nep http://www.buil­ding­con­ver­sa­ti­on.nl/en/ Re­view www.ar­chi­ned.nl/2016/11/stad­ma­ken-door-ruim­te­lij­ke-con­ver­sa­ties

Les­sen SK12

 

Hoe ver­laat ik het pro­ject?
Be­kijk de we­reld niet al­leen van­uit de men­sen aar ook van­uit de din­gen.


Al­le in­for­meel op­ge­bouw­de good­will ver­huist niet ee naar de nieu­we ei­ge­naar.


No­dig voor­al ook deel­ne­mers uit waar­van je enkt dat ze er he­le­maal niets van af we­ten.


Ex­plo­reer ho­ri­zon­ta­le plek­ken voor­al ook er­ti­caal.

+ Related Projects