Getijdenrivier


Hoe kan de ver­dich­tings­op­ga­ve voor Rot­ter­dam zich ver­hou­den tot de ri­vier als au­to­no­me en­ti­teit? We on­der­zoe­ken de re­la­tie van de ri­vier met de stad en de ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den die daar­uit voort­vloei­en. Stof­stro­men, men­sen (ac­to­ren) en din­gen (fac­to­ren) bie­den de ba­sis voor ont­wer­pen waar­in ruim­te­lij­ke iden­ti­teit, cir­cu­lai­re eco­no­mie, so­ci­a­le ont­wik­ke­ling en na­tuur­be­houd sa­men ko­men.

Wake up in architecture


'Ho­tel Rot­ter­dam, Wa­ke up in Ar­chi­tec­tu­re' was con­nec­ted to the In­ter­na­ti­o­nal Ar­chi­tec­tu­re Bien­na­le Rot­ter­dam 2016. Per­so­nal mat­ches are of­fe­red to pro­fes­si­o­nals in Ar­chi­tec­tu­re, in­clu­ding over­night stay at the hou­se or stu­dio of a per­so­nal host!

SK10-Participation


Da­te Ja­nu­a­ry 21 (Thurs­day), 2016 Lo­ca­ti­on Rot­ter­dam Gui­des El­ma van Boxel (ZUS) and Je­roen La­ven (STI­PO) Si­de­kicks Jur­gen Bey (Mak­king&Bey), Theo St­aut­tener (Stad­kwa­draat) Or­ga­ni­sa­ti­on com­mis­si­o­ned by BPD (‘op lo­ca­tie’) en Bouw­fonds Kunst­stich­ting Mo­de­ra­tor Eg­bert Frans­sen (mo­de­ra­tor PdeZ) Group 51 par­ti­ci­pants (0 stu­dent) Charac­te­ris­tics Sub­ject va­lue(s) Re­view BPD (Re­port Kees de Graaf)

Nieuw Uitzicht


Per 15 sep­tem­ber zijn wij ge­huis­vest in unit #5.7 van het Ge­le Ge­bouw in het Zo­mer­hof­kwar­tier te Rot­ter­dam.

Self-Organization in Urban Realm


Rot­ter­dam is a ci­ty in tran­si­ti­on. On­ce a stron­gly govern­men­tal-led and top-down plan­ned ci­ty, the mu­ni­ci­pa­li­ty and other ma­jor plan­ning in­sti­tu­ti­ons such as de­vel­o­pers and hou­sing coop­e­ra­ti­ons, are now loo­king for dif­fe­rent ways to achie­ve their am­bi­ti­ons in ci­ty re-de­vel­op­ment. Mo­re coop­e­ra­ti­on with ci­vic so­ci­e­ty and step-by-step de­vel­op­ment through non-govern­men­tal ini­ti­a­ti­ves is seen as the way for­ward. Me­an­w­hi­le, ci­vic ini­ti­a­ti­ves are emer­ging throug­hout the ci­ty and are still strug­gling to find their way through exis­ting, govern­men­tal-led plan­ning rou­ti­nes. This Mo­bi­le Track deals with the ques­ti­on how suc­ces­sful co-evo­lu­ti­on and ho­ri­zon­tal part­ner­ships bet­ween the­se two worlds can be achie­ved.

Open Source Urbanismus


Het ont­wik­kel­de in­stru­men­ta­ri­um van Pro­ject Rot­ter­dam zal ge­test wor­den in een nieu­we ver­dich­ting­stra­te­gie voor ste­den die in het ver­le­den gro­te trans­for­ma­tie­pro­ces­sen on­der­gin­gen. De gro­te schaal van pro­ces­sen heeft niet de ge­wenste bin­nen­ste­de­lij­ke kwa­li­teit op­ge­le­verd in de­ze ste­den. De ver­wach­ting is dat par­ti­ci­pa­tie­ve ste­den­bouw (OSU) wel die kwa­li­teit kan le­veren. Rot­ter­dam zal in het pro­gram­ma als ca­se die­nen. De me­tho­de wordt in de start­fa­se ver­kend en zul­len er part­ners voor het pro­gram­ma wor­den be­na­derd.

Maaskantprijs


Sa­men­stel­ling rea­der ter on­der­steu­ning van de ju­ry van de Rot­ter­dam-Maas­kant­prijs Jon­ge Ar­chi­tec­ten 2011 om tot een ge­fun­deer­de keu­ze/voor­dracht te ko­men.

cultuur programma binnenstad


Bij­dra­ge aan de op­zet van het Cul­tuur­pro­gram­ma Bin­nen­stad 2020 van de ge­meen­te Rot­ter­dam, af­de­ling kunst en cul­tuur.

Netwerkdiner


Op uit­no­di­ging van AIR ko­men ste­den­bouw­kun­di­gen bij­een tij­dens een be­slo­ten (net­werk)di­ner om te re­flec­te­ren op de nul­me­ting Rot­ter­dam (vak of va­cuum) en een vak­in­hou­de­lijk ge­sprek te voe­ren over de prak­tijk van het ma­ken en het wer­ken aan de (bin­nen)stad.


Werkcollege Ontwerpend Onderzoek


In de­ze werk­col­le­ge­reeks ko­men me­tho­den en tech­nie­ken van ont­wer­pend on­der­zoek aan de or­de. Cru­ci­aal is dat ont­wer­pend on­der­zoek zich richt op het mo­ge­lij­ke het brengt nieu­we mo­ge­lijk­he­den aan het licht bij het zoe­ken naar op­los­sin­gen voor een veel­al spe­ci­fie­ke op­ga­ve. Door ont­wer­pen te ma­ken wor­den nieu­we ar­chi­tec­to­nische en/of ste­den­bouw­kun­di­ge op­los­sin­gen of mo­del­len ge­von­den en/of nieu­we ken­nis ont­wik­keld, maar zul­len ook, in agenda­s­tel­len­de zin, ont­bre­ken­de ken­nis en mo­ge­lijk­he­den wor­den ge­con­sta­teerd.

vak of vacuum


Stand v/d Stad


groei naar krimp


Men­tor van af­stu­deer­op­ga­ve 'Rot­ter­dam groeit naar Krimp' (2035) van San­dra van Dijk.

B&W Wijnhaven


Re-Open Place


excursie TAOK


De hof­plein­lijn als tijd­lijn ge­re­la­teerd aan de dy­na­miek van de stad. Pre­sen­ta­tie ihkv de ex­cur­sie TA­OK 'de stad als open­ba­re bi­bli­o­theek' op sta­ti­on Me­lanchton­weg, een hal­te van de Hof­plein­lijn.

WijnHaven


Aan de Wijn­ha­ven ligt sinds de sloop, april 2008, van de pan­den aan de Post­hoorn­straat een prach­tig bouw­ter­rein braak. Het idee dat dit ge­bied nog mi­ni­maal een half jaar wacht op het start­sein voor de bouw van 100Hoog heeft er­voor ge­zorgd dat Wil­le­mijn Lof­vers en Maik Ma­ger het ini­ti­a­tief heb­ben ge­no­men om de­ze lo­ca­tie on­der­werp te la­ten zijn bin­nen het les­aan­bod van de Ho­ge­school Rot­ter­dam. Lof­vers ver­richt on­der­zoek naar ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties en is als do­cent ver­bon­den aan de Ho­ge­school Rot­ter­dam (Ken­nis­cen­trum Tran­sUr­ban en Aca­de­mie van Bouw­kunst). Ma­ger do­ceert aan de Wil­lem de Koon­ing Aca­de­mie, af­de­ling Kunst en de Open­ba­re Ruim­te, van de­zelf­de Ho­ge­school Rot­ter­dam.

Summerschool


HUIG


Feijenoord


Col­le­ge MU­AD over de ont­wik­ke­lings­dy­na­miek van Rot­ter­dam en de kop van Feij­enoord in het bij­zon­der.

Groen & de Stad


TransUrban


AvBR


0209-2009


Festivalstad


Het schrij­ven en il­lu­stre­ren van een ad­vies voor een be­drijfs­plan, waar­bij de Rot­ter­dam­se fes­ti­vals als mo­tor van ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen wor­den be­schouwd.

Zuidwijk


Tijdlijn


AIR Programma-
raad


Lid pro­gram­ma­raad AIR

bibliotheek