Bureau Lofvers


Bu­reau Lof­vers fo­cust op vi­sie­ont­wik­ke­ling en on­der­zoek naar ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties en lan­de­lij­ke her­struc­tu­re­ring. Haar pro­jec­ten wor­den ge­ka­rak­te­ri­seerd door de ver­bin­ding van pro­gram­ma aan ruim­te­lij­ke con­di­ties op meer­de­re schaal­ni­veaus. Ogen­schijn­lij­ke te­gen­stel­lin­gen tus­sen op­ga­ve en con­text wor­den op in­ven­tie­ve wij­ze po­si­tief be­nut. Hier­toe or­ga­ni­seert Bu­reau Lof­vers spe­ci­a­lis­tische werk­ver­ban­den.

0209-2009