Getijdenrivier


Hoe kan de ver­dich­tings­op­ga­ve voor Rot­ter­dam zich ver­hou­den tot de ri­vier als au­to­no­me en­ti­teit? We on­der­zoe­ken de re­la­tie van de ri­vier met de stad en de ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den die daar­uit voort­vloei­en. Stof­stro­men, men­sen (ac­to­ren) en din­gen (fac­to­ren) bie­den de ba­sis voor ont­wer­pen waar­in ruim­te­lij­ke iden­ti­teit, cir­cu­lai­re eco­no­mie, so­ci­a­le ont­wik­ke­ling en na­tuur­be­houd sa­men ko­men.

Volume #45: Learning


In­ter­view, Re­thin­king Learning in: De­cem­ber 1, 2015 — by Ar­chis/Vo­lu­me Learning by Do­ing A di­gi­tal in­ter­view with Fran­cien van Westre­nen, Wil­le­mijn Lof­vers, Tim De­vos and Hans Ven­hui­zen. See: http://vo­lu­me­pro­ject.org/learning-by-do­ing/

SK9 -Oostende


De der­de Stads­klas van jaar­gang 2015 brengt een be­zoek aan Oos­ten­de. Gids en ont­dek­kings­rei­zi­ger Hans Jun­ge­ri­us neemt deel­ne­mers mee op een psy­cho-ge­o­gra­fische tour door de Bel­gische kust­stad.

SK8 - Amsterdam


SK7-Brussel


SK06-II skills


SK06-2 School 's out // Skills Da­te May 14 (Thurs­day), 2015 Lo­ca­ti­on Sand­berg In­sti­tu­te Am­ster­dam Gui­des Mel­le Smets and Cyn­thia Hat­ha­way (Sys­tem D) Si­de­kicks - Group 18 par­ti­ci­pants - stu­dents Sys­tem D and Cu­re mas­ter Charac­te­ris­tics Sub­ject: Ro­le dif­fe­ren­ti­a­ti­on

Stadsklas 6


De laat­ste bij­een­komst van de Stads­klas 2014 vindt plaats in de ten­toon­stel­lings­ruim­te van Stroom Den Haag. De­ze klas re­flec­teert op de op­ge­da­ne ken­nis tij­dens de eer­ste reeks Stads­klas­sen en de be­te­ke­nis van nieu­we vaar­dig­he­den voor het (mas­ter)on­der­wijs. Deel­ne­mers zijn de ver­te­gen­woor­di­gers uit de Ne­der­land­se on­der­wijs­prak­tijk.

stadsklas


De stads­klas is een 'learning by do­ing'pro­gram­ma voor ac­ti­vis­tische, nieuws­gie­ri­ge, coop­e­ra­tie­ve, ex­pe­ri­men­te­le, op­ti­mis­tische ste­de­bou­wers. Cen­traal staan de vaar­dig­he­den waar­over je als ste­de­bou­wer zou moe­ten be­schik­ken als je wilt wer­ken aan de ont­wik­ke­ling van de be­staan­de stad, zo­als on­be­voor­oor­deeld kij­ken, be­trok­ken­heid creee­ren, ruim­te de­mo­cra­ti­se­ren en ac­ti­vis­tisch agen­de­ren.

Stadsklas


Praktijk Research


RAVB


Wil­le­mijn Lof­vers neemt als ver­van­gend staf­lid van de Rot­ter­dams Aca­de­mie van Bouw­kunst deel aan het cur­ri­cu­lum over­leg, de drem­pel- en voort­gang­ge­sprek­ken van de mas­ter­stu­den­ten, is als cri­tic be­trok­ken bij de ate­lier­af­ron­din­gen en zij ver­te­gen­woor­digt de aca­de­mie in ver­schil­len­de af­stu­deer­com­mis­sies. Te­vens di­rect is zij di­rect bij het on­der­wijs be­trok­ken als do­cent van het la­bo­ra­to­ri­um Ont­wer­pend On­der­zoek en van de Af­stu­deer­A­te­liers.

WDKA guestcritic


Ruim­te­lijk Ont­wer­pen

Lab Ontwerpend Onderzoek


In het la­bo­ra­to­ri­um Ont­wer­pend On­der­zoek wor­den een aan­tal me­tho­den aan­ge­bo­den die be­hulp­zaam zijn bij het for­mu­le­ren van een op­ga­ve. Met een on­der­zoe­ken­de blik gaan de stu­den­ten de straat op, op zoek naar een ver­ta­ling van ver­wach­tin­gen op ba­sis van de wer­ke­lijk­heid. Wie wil we­ten hoe ver­wach­tin­gen en fei­ten met el­kaar zijn ver­bon­den in de stad moet de straat op.

Afstudeer Atelier 03


Be­ge­lei­den van mas­ter­stu­den­ten Rot­ter­dam­se Aca­de­mie van Bouw­kunst bij het for­mu­le­ren van hun in­di­vi­du­e­le af­stu­deer­op­ga­ve en het op­stel­len van de ruim­te­lij­ke pro­bleem­stel­ling en/of hy­po­the­se.

Werkcollege Ontwerpend Onderzoek


In de­ze werk­col­le­ge­reeks ko­men me­tho­den en tech­nie­ken van ont­wer­pend on­der­zoek aan de or­de. Cru­ci­aal is dat ont­wer­pend on­der­zoek zich richt op het mo­ge­lij­ke het brengt nieu­we mo­ge­lijk­he­den aan het licht bij het zoe­ken naar op­los­sin­gen voor een veel­al spe­ci­fie­ke op­ga­ve. Door ont­wer­pen te ma­ken wor­den nieu­we ar­chi­tec­to­nische en/of ste­den­bouw­kun­di­ge op­los­sin­gen of mo­del­len ge­von­den en/of nieu­we ken­nis ont­wik­keld, maar zul­len ook, in agenda­s­tel­len­de zin, ont­bre­ken­de ken­nis en mo­ge­lijk­he­den wor­den ge­con­sta­teerd.

groei naar krimp


Men­tor van af­stu­deer­op­ga­ve 'Rot­ter­dam groeit naar Krimp' (2035) van San­dra van Dijk.

WijnHaven


Aan de Wijn­ha­ven ligt sinds de sloop, april 2008, van de pan­den aan de Post­hoorn­straat een prach­tig bouw­ter­rein braak. Het idee dat dit ge­bied nog mi­ni­maal een half jaar wacht op het start­sein voor de bouw van 100Hoog heeft er­voor ge­zorgd dat Wil­le­mijn Lof­vers en Maik Ma­ger het ini­ti­a­tief heb­ben ge­no­men om de­ze lo­ca­tie on­der­werp te la­ten zijn bin­nen het les­aan­bod van de Ho­ge­school Rot­ter­dam. Lof­vers ver­richt on­der­zoek naar ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties en is als do­cent ver­bon­den aan de Ho­ge­school Rot­ter­dam (Ken­nis­cen­trum Tran­sUr­ban en Aca­de­mie van Bouw­kunst). Ma­ger do­ceert aan de Wil­lem de Koon­ing Aca­de­mie, af­de­ling Kunst en de Open­ba­re Ruim­te, van de­zelf­de Ho­ge­school Rot­ter­dam.

Afstudeer Atelier 01


Be­ge­lei­den van mas­ter­stu­den­ten (AvBR) bij het for­mu­le­ren van hun in­di­vi­du­e­le af­stu­deer­op­ga­ve en het op­stel­len van de ruim­te­lij­ke pro­bleem­stel­ling of hy­po­the­se.

Summerschool


Feijenoord


Col­le­ge MU­AD over de ont­wik­ke­lings­dy­na­miek van Rot­ter­dam en de kop van Feij­enoord in het bij­zon­der.

AvBR


Zuidwijk


Tijdlijn


Winterschool


In de Win­ter­school 2007 die door de Aca­de­mie van Bouw­kunst Rot­ter­dam (AvBR) ge­or­ga­ni­seerd wordt, staat de trans­for­ma­tie van het plat­te­land cen­traal. De cul­tuur en het aan­zien van het plat­te­land zul­len de ko­men­de ja­ren op ingrij­pen­de wij­ze ver­an­de­ren.

Onderwijs