SK06-II skills


SK06-2 School 's out // Skills Da­te May 14 (Thurs­day), 2015 Lo­ca­ti­on Sand­berg In­sti­tu­te Am­ster­dam Gui­des Mel­le Smets and Cyn­thia Hat­ha­way (Sys­tem D) Si­de­kicks - Group 18 par­ti­ci­pants - stu­dents Sys­tem D and Cu­re mas­ter Charac­te­ris­tics Sub­ject: Ro­le dif­fe­ren­ti­a­ti­on

Stadsklas 6


De laat­ste bij­een­komst van de Stads­klas 2014 vindt plaats in de ten­toon­stel­lings­ruim­te van Stroom Den Haag. De­ze klas re­flec­teert op de op­ge­da­ne ken­nis tij­dens de eer­ste reeks Stads­klas­sen en de be­te­ke­nis van nieu­we vaar­dig­he­den voor het (mas­ter)on­der­wijs. Deel­ne­mers zijn de ver­te­gen­woor­di­gers uit de Ne­der­land­se on­der­wijs­prak­tijk.

Stadszusters


Spiegel Rotterdam


Voor Spie­gel Rot­ter­dam de­den drie ont­wer­pers en een groep stu­den­ten ge­du­ren­de an­der­half jaar on­der­zoek. De re­sul­ta­ten daar­van zijn vast­ge­legd in de­ze pu­bli­ca­tie. Spie­gel Rot­ter­dam maakt deel uit van Pro­ject Rot­ter­dam, een bre­der on­der­zoek ge­richt op de ont­wik­ke­ling van een nieuw ste­den­bouw­kun­dig in­stru­men­ta­ri­um voor ver­dich­ting van de bin­nen­stad. Pro­ject Rot­ter­dam heeft geen for­me­le op­dracht­ge­ver. Het is een ini­ti­a­tief van Je­roen de Wil­li­gen (De­Zwar­te­Hond.), Wil­le­mijn Lof­vers (Bu­reau Lof­vers) en Pe­ter van der Helm (Kraaij­van­ger.Ur­bis/ PH Ur­ba­nism) en wordt uit­ge­voerd met stu­den­ten van de Rot­ter­dam­se Aca­de­mie van Bouw­kunst en on­der­steu­ning van het Sti­mu­le­rings­fonds voor Ar­chi­tec­tuur.