Dubai


WijnHaven


Aan de Wijn­ha­ven ligt sinds de sloop, april 2008, van de pan­den aan de Post­hoorn­straat een prach­tig bouw­ter­rein braak. Het idee dat dit ge­bied nog mi­ni­maal een half jaar wacht op het start­sein voor de bouw van 100Hoog heeft er­voor ge­zorgd dat Wil­le­mijn Lof­vers en Maik Ma­ger het ini­ti­a­tief heb­ben ge­no­men om de­ze lo­ca­tie on­der­werp te la­ten zijn bin­nen het les­aan­bod van de Ho­ge­school Rot­ter­dam. Lof­vers ver­richt on­der­zoek naar ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties en is als do­cent ver­bon­den aan de Ho­ge­school Rot­ter­dam (Ken­nis­cen­trum Tran­sUr­ban en Aca­de­mie van Bouw­kunst). Ma­ger do­ceert aan de Wil­lem de Koon­ing Aca­de­mie, af­de­ling Kunst en de Open­ba­re Ruim­te, van de­zelf­de Ho­ge­school Rot­ter­dam.

Feijenoord


Col­le­ge MU­AD over de ont­wik­ke­lings­dy­na­miek van Rot­ter­dam en de kop van Feij­enoord in het bij­zon­der.

AvBR


Actualisatie Doornbos


Ac­tu­a­li­sa­tie Doorn­bos be­treft het aan­vul­len en toet­sen van de eer­der ont­wik­kel­de vi­sie voor Doorn­bos Noord.

Kijken naar Wijken


Mi­ni­sym­po­si­um over de toe­komst van bloem­kool­wij­ken in Alk­maar en Heer­hugo­waard.

tHUIS


Festivalstad


Het schrij­ven en il­lu­stre­ren van een ad­vies voor een be­drijfs­plan, waar­bij de Rot­ter­dam­se fes­ti­vals als mo­tor van ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen wor­den be­schouwd.

Doornbos


De stu­die is een ver­ken­ning naar de trans­for­ma­tie­mo­ge­lijk­he­den van Doorn­bos en schetst een trans­for­ma­tie­per­spec­tief voor de noor­de­lijk ge­le­gen buur­ten.De at­mos­feer van Doorn­bos is die van een tuin­dorp met een ste­de­lijk ka­rak­ter.Kan je dit ka­rak­ter mo­der­ni­se­ren of ac­tu­a­li­se­ren? De­ze in­zet heeft ge­re­sul­teerd in een stra­te­gische laag­bouw­ont­wik­ke­ling met een pro­gram­ma­tische ver­dich­ting.

Bucharest


Mariahoeve


De­ze stu­die, die Bu­reau Lof­vers sa­men met de Nijl Ar­chi­tec­ten in op­dracht van Haag Wo­nen, Stae­di­on en ge­meen­te Den Haag heeft ver­richt, schetst een trans­for­ma­tie­per­spec­tief voor de wijk Ma­ria­hoe­ve te Den Haag.

Odessa


Heerhugowaard


De Ge­bieds­vi­sie Heer­hugo­waard maakt de hui­di­ge ruim­te­lij­ke con­di­ties en de pro­gram­ma­tische op­bouw van Heer­hugo­waard in­zich­te­lijk en be­noemt de kan­sen voor trans­for­ma­tie aan de hand van drie ca­ses.

AIR Programma-
raad


Lid pro­gram­ma­raad AIR