--> No. 145

Stadsklas 6

Periode 2014 / Project Stadsklas 6 / Opdrachtgever Stroom, SCI / Locatie Den Haag / Met Francien van Westrenen, Hans Venhuizen, Liesbeth Huybrechts, Tim Devos


De laat­ste bij­een­komst van de Stads­klas 2014 vindt plaats in de ten­toon­stel­lings­ruim­te van Stroom Den Haag. De­ze klas re­flec­teert op de op­ge­da­ne ken­nis tij­dens de eer­ste reeks Stads­klas­sen en de be­te­ke­nis van nieu­we vaar­dig­he­den voor het (mas­ter)on­der­wijs. Deel­ne­mers zijn de ver­te­gen­woor­di­gers uit de Ne­der­land­se on­der­wijs­prak­tijk.

nieu­we vaar­dig­he­den

de dis­cus­sie over de be­te­ke­nis van de ‘nieu­we’ vaar­dig­he­den voor het (mas­ter)on­der­wijs vindt plaats o.l.v. Lies­be­th Huy­brechts, hoofd on­der­zoek van af­de­ling In­ter-Ac­ti­ons aan Fa­cul­teit Kun­sten, Uni­ver­si­teit Leu­ven en do­cent on­der­zoeks­me­tho­diek in kunst en ont­werp aan De­sign Aca­de­my. On­langs ver­scheen van haar hand ‘Par­ti­ci­pa­ti­on is ris­ky. Ap­pro­a­ches to Joint Cre­a­ti­ve Pro­ces­ses.’

 

Deel­ne­mers aan de zes­de dag zijn on­der meer de ver­te­gen­woor­di­gers van de TU-Delft en Eind­ho­ven, De­sign Aca­de­my (so­ci­al de­sign), Sand­berg In­sti­tu­te, KABK-In­si­de, WD­KA- mas­ter de­sign, AKV St.Joost, Rot­ter­dam­se Aca­de­mie van Bouw­kunst en de Aca­de­mie van Bouw­kunst Am­ster­dam.

+ Related Projects