--> No. 130

Spiegel Rotterdam

Periode 2010–2012 / Project Spiegel Rotterdam / Locatie Rotterdam, Hamburg, Keulen, Turijn Manchester, Vancouver / Met Jeroen de Willigen, Peter van der Helm, RAvB


Voor Spie­gel Rot­ter­dam de­den drie ont­wer­pers en een groep stu­den­ten ge­du­ren­de an­der­half jaar on­der­zoek. De re­sul­ta­ten daar­van zijn vast­ge­legd in de­ze pu­bli­ca­tie. Spie­gel Rot­ter­dam maakt deel uit van Pro­ject Rot­ter­dam, een bre­der on­der­zoek ge­richt op de ont­wik­ke­ling van een nieuw ste­den­bouw­kun­dig in­stru­men­ta­ri­um voor ver­dich­ting van de bin­nen­stad. Pro­ject Rot­ter­dam heeft geen for­me­le op­dracht­ge­ver. Het is een ini­ti­a­tief van Je­roen de Wil­li­gen (De­Zwar­te­Hond.), Wil­le­mijn Lof­vers (Bu­reau Lof­vers) en Pe­ter van der Helm (Kraaij­van­ger.Ur­bis/ PH Ur­ba­nism) en wordt uit­ge­voerd met stu­den­ten van de Rot­ter­dam­se Aca­de­mie van Bouw­kunst en on­der­steu­ning van het Sti­mu­le­rings­fonds voor Ar­chi­tec­tuur.

De am­bi­ties en ruim­te­lij­ke uit­da­gin­gen waar­voor de Rot­ter­dam­se bin­nen­stad zich ge­steld ziet, zijn niet uniek. In Spie­gel Rot­ter­dam ver­ge­lij­ken we de Rot­ter­dam­se bin­nen­stad met vijf bin­nen­ste­den van ver­ge­lijk­ba­re ‘twee­de’ ste­den in an­de­re lan­den. Door de ruim­te­lij­ke en pro­gram­ma­tische op­zet en ont­wik­ke­ling van de­ze ste­den te be­stu­de­ren en in kaart te bren­gen, ge­ne­re­ren we be­lang­rij­ke ken­nis voor de Rot­ter­dam­se bin­nen­stad.

 

Print on de­mand is op te vra­gen bij De Zwar­te Hond, PH-Ur­ba­nism of Bu­reau Lof­vers.
+ Related Projects