--> No. 129

Oogstmaaltijd

Periode 2012 / Project Oogstmaaltijd / Opdrachtgever Werkplaats Buijtenland / Locatie Rhoon / Met Deborah Marengo, Voedseltuin Rotterdam


Op za­ter­dag 15 sep­tem­ber gaan we sa­men met u oog­sten, ko­ken en eten op de Wijkak­ker van de Buij­ten­kwe­ke­rij. Het oogst­feest mar­keert de eer­ste col­lec­tie­ve oogst­dag. De oogst wordt van­uit de Buij­ten­keu­ken on­der lei­ding van De­bo­rah Ma­ren­go ver­werkt tot een rijk mid­dag­maal en ge­nut­tigd op de ak­ker. Kom proe­ven hoe dit Rhoon­se pol­der­land­schap smaakt.

De Buij­ten­kwe­ke­rij be­staat uit een col­lec­tief be­heer­de Wijkak­ker met een Werk­schuur. De ak­ker wordt be­werkt door vrij­wil­li­gers van de Voed­sel­tuin Rot­ter­dam en be­wo­ners uit de di­rec­te om­ge­ving. De ge­da­ne ar­beid be­taalt zich uit in pro­duct­aan­de­len.

 

 

Re­creee­ren is een werk­woord.

Werk­plaats Buij­ten­land test en be­werkt met een nieu­we set werk­tui­gen het Buij­ten­land van Rhoon als een agra­risch, cul­tu­reel en re­cre­a­tief ge­bied. Eet het land­schap in de Buij­ten­keu­ken van El­mo Vermijs. Proef het land­schap met de Buij­ten­brou­we­rij van Hen­riëtte Waal. Rust in het land­schap van­uit het Buij­ten­bed van Stu­dio Mak­kink&Bey. Maak het land­schap met de Buij­ten­kwe­ke­rij van Wil­le­mijn Lof­vers. Be­leef het land­schap op de Buij­ten­pa­den van Es­ter van de Wiel en Mar­nix Ta­venier.

 

zie: www.werk­plaats­buij­ten­land.nl

+ Related Projects