--> No. 164

FUR Publicatie

Periode 2013–2017 / Project FUR Publicatie / Opdrachtgever FUR / Locatie NL / Met FUR, Jannes Linders, Trancity, Valiz


De gro­te uit­da­gin­gen van de toe­komst lig­gen in de stad, of de ste­de­lij­ke re­gio. We staan voor pro­ble­men als op­war­ming van de aar­de, so­ci­a­le on­ge­lijk­heid, we­reld­wij­de mi­gra­tie en grond­stof­fen­schaar­s­te. Ste­den en stad­ma­kers spe­len een be­lang­rij­ke rol bij het aan­pak­ken van de­ze kwes­ties, bij het be­den­ken van om­vat­ten­de, in­te­gra­le be­na­de­rin­gen voor een ge­zon­de stad. In Ste­de­lij­ke vraag­stuk­ken, veer­krach­ti­ge op­los­sin­gen be­han­de­len de on­der­zoe­kers van het lec­to­raat FUR nieu­we mo­del­len en idee├źn over hoe een ge­zon­de, toe­komst­be­sten­di­ge ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling ge­re­a­li­seerd kan wor­den.

Met bij­dra­gen van: San­dra van As­sen, Tijs van den Boo­men, Mar­co Broek­man, Guido van Ey­ck, Eric Frij­ters, Ma­rie­ke Kums, Wil­le­mijn Lof­vers, Sas­kia Naafs, Thijs van Spaandonk, Ady Ste­ke­tee, Franz Zieg­ler

 

De­ze pu­bli­ca­tie ver­schijnt op 3 ok­to­ber 2017.

 

 

STE­DE­LIJ­KE VRAAG­STUK­KEN, VEER­KRACH­TI­GE OP­LOS­SIN­GEN
Ont­wer­pend on­der­zoek voor de toe­komst van ste­de­lij­ke re­gio's

Fu­tu­re Ur­ban Re­gi­ons

320 pa­gi­na's
Pa­per­back, 16 x 24 cm
Ont­werp: Ca­ta­logtree
ISBN 978 94 92095 32 9

Uit­ge­ve­rij: Tran­ci­ty*Va­liz
Met steun van Sti­mu­le­rings­fonds Cre­a­tie­ve In­du­strie en EFL Stich­ting.

 

+ Related Projects