--> No. 02

Lezingen en debat

Periode 1999 ongoing / Project Lezingen en debat


2009

'Tijd­lijn Rot­ter­dam', pre­sen­ta­tie op de Hof­plein­lijn ihkv de stad als open­ba­re bi­bli­o­theek / ex­cur­sie TA­OK 

'Li­nes', pre­sen­ta­tie mas­ter­class Ar­chi­tec­tu­re of Know­led­ge in NAi 

'Ge­heu­gen van de Stad', col­le­ge over ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties, MU­AD_Utrecht

 

2008

'Chan­ging Per­spec­ti­vers', Co­lijns­plaat 

'Salt Tas­te', in­tro­duc­tie mas­ter­class sustai­na­ble com­mu­ni­ties in Kas­teel Groe­ne­veld, Baarn

'Re-Think', Ho­ge­school Utrecht 

'Over erf­gren­zen' mi­ni sym­po­si­um kij­ken naar wij­ken, Woon­waard Alk­maar

'Kans­kaar­ten' work­shop over zilt ken­nis­con­fe­ren­tie Wa­ter: le­ren met wa­ter

 

2007

'Land ver­ken­nen' PLU­REL / Ho­ge­school La­ren­stein

'Zil­te Proef­Tuin' key­no­te spea­ker sym­po­si­um ‘le­ven met zout­wa­ter’ VU-Am­ster­dam / Ac­ca­cia In­sti­tuut

'Pro­jects in Trans­for­ma­ti­on' Syd­ney, Bro­ken­Hill, Fow­lers Gap (sym­po­si­um)

STROOM, de­bat

'Na­oor­logse woon­wij­ken in per­spec­tief' DGW -VROM

 

2006

'De stad als ca­se over ste­de­lij­ke her­struc­tu­re­ring en on­der­wijs', E+ ge­meen­te Eind­ho­ven

'Na­oor­logse woon­wij­ken in per­spec­tief', TU- Eind­ho­ven

 

2005

'Ver­bor­gen kwa­li­tei­ten', Aca­de­mie van Bouw­kunst Arn­hem 050923

'Pi­pe­less Plan­ning' Work­shop Sub­ur­ban Ark, Rot­ter­dam 

'Lands­ca­pe and eco­lo­gy', KU-Leu­ven, Bel­gië

 

2004

'Het streek­ei­gen be­drij­ven­land­schap in 2020', Vai/VWI, Brug­ge

'LvBK', Le­ba­ne­seA­me­ri­can Uni­ver­si­ty of Beirut

 

2003

'Land­schap­pe­lij­ke trans­for­ma­ties', Ruimte­con­fe­ren­tie 2003, Ruim­te­lijk Plan­bu­reau

'LvBK', Sa­lon NAi,Rot­ter­dam

 

2002  

'Be­drij­ven­land­schap­pen', Ar­chi­tec­tuur­Cen­trum Twen­te, Al­me­lo

 

2001-05

di­ver­se le­zin­gen over ei­gen werk, Aca­de­mies van Bouw­kunst Rot­ter­dam, Am­ster­dam, Arn­hem en Til­burg, AA London / Riet­vel­da­ka­de­mie

 

2000

'In­fraE­co­lo­gie', Mi­nis­te­rie van Ver­keer en Wa­ter­staat

'In­fraE­co­lo­gie', Ont­wer­pers De­bat­ten 5e no­ta VROM

 

+ Related Projects