--> No. 03

Publicaties

Periode 1999 ongoing / Project Publicaties


pu­bli­ca­ties on­der naam

 

2010

N. Jut­ten en W. Lof­vers, Park Ro­zen­daal ver­sus Kre­ken­buurt, maak­baar­heid van col­lec­ti­vi­teit in: Delft Ar­chi­tec­tu­ral Stu­dies on Hou­sing ‘Het woon­erf leeft / the Woon­erf To­day”, Delft 2010

Lof­vers, W, Ste­den­bouw op de kaart in: Ste­den­bouw vak of va­cuum, nul­me­ting Rot­ter­dam’, Rot­ter­dam 2010

 

2009 

'Stu­die Woon­er­ven, fo­cus op kwa­li­tei­ten', in Lay-out 08, 2009

'Brzail Con­tem­po­ra­ry', in Ar­chi­tec­tuur­agen­da Rot­ter­dam, ju­li-au­gus­tus 2009

'Ont­werp en de­bat', in Num­mer, 2009 

De dy­na­mische stad in HUIG 11, Rot­ter­dam_AvBR, fe­bru­a­ri 2009

 

2008 

Zil­te Proef­tuin', In­no­va­tie­Net­werk, Utrecht, sep­tem­ber 2008

'Het Maak­ba­re Land - In­ter­na­ti­o­na­le Uit­wis­se­ling', red. An­ne­lou Eve­lein, CB­KU, sep­tem­ber 2008 

Ri­vie­ren­wijk Oost, Heer­hugo­waard in Lay-out 04, Rot­ter­dam-SfA, maart 2008

 

2006

‘no­tes on Phoe­nix’ in ‘Eras­mi­aans Ur­ba­nis­me, naar een ur­ba­ne wil­der­nis’, Rot­ter­dam 2006. p 94-98

Wil­le­mijn­Lof­vers en En­dry van Vel­zen, ‘wer­ken aan de na­oor­logse stad, tus­sen prak­tijk en on­der­wijs lec­to­raat Tran­sUr­ban 2002-2006', Rot­ter­dam 2006

‘Trans­for­ma­tie­per­spec­tief na­oor­logse woon­wij­ken’ in: Di­gi­ta­le nieuws­brief Sti­mu­le­rings­fonds voor Ar­chi­tec­tuur, fe­bru­a­ri 2006

‘be­vrijd van het ri­ool!’ in Sub­ur­ban Ark, Rot­ter­dam2006. P34-40

 

2004

Plat­te­land/ Coun­try­si­de, in: OA­SE 63, red. Wil­le­mijn Lof­vers en Mar­cel­Musch

2004 Nuts­land­schap­pen in AvBR#3, de­cem­ber 2004, p. 38-52

 

2003

Smart Ar­chi­tec­tu­re, Rot­ter­dam, 2003. p.58-60

Het gou­den rand­je Wil­le­mijn Lof­vers en Har­men van de Wa­lin: Stad op Straat, AIR, 2003

 

2002 

Het Streek­ei­gen Be­drij­ven­land­schap van 2020 in Ove­r­ijs­sel, Zwol­le 2002

 

2001

Prix de Ro­me 2001 Ste­den­bouw & Land­schaps­ar­chi­tec­tuur, red. Olof Koe­ke­bak­ker, Rot­ter­dam 2001, p. 28-29, 50-57

 

2000

In­frae­co­lo­gie, Ar­chiprix 2000, uitg. 010 pu­blis­hers, Rot­ter­dam 2000, p.36-37

 

1999

In­fraE­co­lo­gie in: Ground­con­trol, De Blau­we Ka­mer, au­gus­tus 1999

In­frae­co­lo­gie, Ste­den­bouw & Ruim­te­lij­ke Or­de­ning, nr.3 1999, p.29-32

 

 

pu­bli­ca­ties over pro­jec­ten

2007  

‘op­zoek naar draag­vlak’ in De Ar­chi­tect, noverm­ber 2007

 

2005

the Flood / de zond­vloed, ca­ta­lo­gus 2nd in­ter­na­ti­o­na­lar­chi­tec­tu­re bien­na­le Rot­ter­dam, Rot­ter­dam, 2005. Kas en Land P.168

Func­ti­o­na­li­teit en een mooi ont­werp gaan hand in­hand, Agra­risch Dag­blad nr. 167, mei 2005

Kast­oren houdt re­ke­ning met voed­sel, ener­gie en wa­ter, Agra­risch Dag­blad nr. 106, fe­bru­a­ri 2005, p.10

 

2004 

Open­Bor­ders, Droog Event #01, Lil­le 2004

Kas en Land, pu­bli­ca­tie A+U Ar­chi­tec­tu­re & Ur­ba­nism Ja­pan,#403 Young Ar­chi­tects in the Ne­ther­lands, p 84-85

 

2003 

In­fraE­co­lo­gie in: In­ter­na­ti­o­na­le Ar­chi­tec­tu­re Biënna­le Rot­ter­dam, In­te­ri­or Tai­wan 2003, p.186-189

Del­ta works in: A De­sign for Pla­ces left over af­ter Plan­ning, ca­hier II, Ate­lierHSL, 2003, p. 96-97

Re­a­li­ty Ma­chi­nes, mir­ro­ring the Re­al in Con­tem­po­ra­ry Dut­ch Ar­chi­tec­tu­re, Pho­to­grap­hy and De­sign, NAI­pu­blis­hers, 2003 Rot­ter­dam, p.143-144

In­fraE­co­lo­gie in: Au­to­bahn und Na­tur, Hfk/ K38/Mat­ton­Of­fi­ce with Al­ter­ra, Ham­burg

 

2001 

Pro­fiel­Snel­we­gen, NRC han­dels­blad, bij­la­ge Pro­fiel Snel­we­gen, 1 fe­bru­a­ri 2001

In­fraE­co­lo­gie, 5eNo­ta Ruim­te­lij­ke Or­de­ning, Mi­nis­te­rie­VROM, Den Haag, 2001. p. 155

 

2000 

InfraE­co­lo­gie, Ar­chiprix2000, uitg. 010 pu­blis­hers, Rot­ter­dam 2000, p.36-37

Po­ten­ties mo­bi­li­teit en in­fra­struc­tuur, De Ar­chi­tect, ok­to­ber 1999, p.32-41

+ Related Projects