--> No. 40

Festivalstad

Periode 2007–2008 / Project Festivalstad / Opdrachtgever Rotterdam Festivals / Locatie Rotterdam


Het schrij­ven en il­lu­stre­ren van een ad­vies voor een be­drijfs­plan, waar­bij de Rot­ter­dam­se fes­ti­vals als mo­tor van ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen wor­den be­schouwd.

Dit ad­vies is ge­ba­seerd op het af­stu­deer­pro­ject van Da­vid Doog­he.

+ Related Projects