--> No. 76

B&W Wijnhaven

Periode 2009 / Project B&W Wijnhaven / Opdrachtgever Hogeschool Rotterdam, WDKA / Locatie Rotterdam


Bur­ge­mees­ter Abou­ta­leb en col­le­ge be­zoe­ken sa­men met ver­te­gen­woor­di­gers van de Cen­trum­raad Rot­ter­dam de lo­ca­tie voor tij­de­lijk ge­bruik aan de Wijn­ha­ven.

Tij­de­lijk Ge­bruik

Aan de Wijn­ha­ven ligt sinds de sloop, april 2008, van de pan­den aan de Post­hoorn­straat een prach­tig ter­rein braak. Het idee dat dit ge­bied nog mi­ni­maal een half jaar wacht op het start­sein voor de bouw van 100Hoog heeft er­voor ge­zorgd dat Wil­le­mijn Lof­vers en Maik Ma­ger het ini­ti­a­tief heb­ben ge­no­men om de­ze lo­ca­tie on­der­werp te la­ten zijn bin­nen het les­aan­bod van de Ho­ge­school Rot­ter­dam.


Pla­ce­Ma­king

De op­ga­ve is het mo­ge­lijk ma­ken van een in­for­me­le ont­moe­tin­gen tus­sen om­wo­nen­den en buurt­ge­brui­kers op het braak­lig­gen­de ter­rein. Het schept ruim­te voor pu­blie­ke ac­ti­vi­tei­ten en voor­ziet in de be­hoef­ten van de om­ge­ving. Op de­ze wij­ze wordt een po­si­tie­ve be­te­ke­nis ver­leend aan de plek en een ver­bin­ding ge­legd tus­sen ge­brui­kers en be­wo­ners van de wijk.

‘De tijd tus­sen sloop en nieuw­bouw biedt let­ter­lijk ruim­te en uit­da­ging voor in­ven­tie­ve en cre­a­tie­ve tij­de­lij­ke ingre­pen.’

 

fo­to's: Roy Borg­houts

+ Related Projects