--> No. 20

Heerhugowaard

Periode 2006 / Project Heerhugowaard / Opdrachtgever Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland / Locatie Heerhugowaard / Met -scape


De Ge­bieds­vi­sie Heer­hugo­waard maakt de hui­di­ge ruim­te­lij­ke con­di­ties en de pro­gram­ma­tische op­bouw van Heer­hugo­waard in­zich­te­lijk en be­noemt de kan­sen voor trans­for­ma­tie aan de hand van drie ca­ses.

 Heer­hugo­waard 

Ko­men­de ja­ren on­der­gaat de ge­meen­te Heer­hugo­waard een flin­ke uit­brei­ding in zui­de­lij­ke en oos­te­lij­ke rich­ting en vindt er lo­kaal op ver­schei­de­ne plaat­sen her­ont­wik­ke­ling plaats. Daar­naast vin­den er de­mo­gra­fische ver­schui­vin­gen plaats bin­nen de ge­meen­te ten ge­vol­ge van een al­ge­he­le ster­ke ver­grij­zing van de be­vol­king in de re­gio Ken­ne­mer­land. Woon­waard wil hier­op an­ti­ci­pe­ren en de ver­ou­de­ring van haar be­zit in het licht van de­ze ont­wik­ke­lin­gen her­ij­ken. De stich­ting be­zit een hoog per­cen­ta­ge van de so­ci­a­le huur­wo­nin­gen, waar­van de meer­der­heid in de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig is ge­bouwd. Bo­ven­dien heeft Woon­waard een bre­de kijk op het he­den­daag­se wo­nen en zoekt zij naar pas­sen­de op­los­sin­gen voor ac­tu­ele­maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken ge­re­la­teerd aan zorg en wel­zijn.

 

Ge­bieds­vi­sie 

De Ge­bieds­vi­sie Heer­hugo­waard dient ver­schil­len­de doe­len. Ze ver­zorgt de on­der­leg­ger waar­in de hui­di­ge ruim­te­lijk­een pro­gram­ma­tische op­bouw van Heer­hugo­waard in­zich­te­lijk wor­den ge­maakt. Ze le­vert een ruim­te­lij­ke ana­ly­se van de kan­sen en be­drei­gin­gen bin­nen de ge­meen­teen in re­la­tie tot het cor­po­ra­tie­be­zit in het bij­zon­der. Tot slot wor­den voor drie lo­ca­ties een toe­komst­per­spec­tief in ruim­te­lij­ke en pro­gram­ma­tische zin ge­schetst om de­ze spe­ci­fie­ke op­ga­ven scherp in beeld te krij­gen. Na­me­lijk de ver­ster­king van het cul­tuur his­to­rische ka­rak­ter van het lint Mid­den­weg-noord, een nieu­we doel­groep voor de Mid­del­hoog­bouw aan de Zuid-Tan­gent en de ver­an­ke­ring van een ja­ren 80 wijk (Ri­vie­ren­wijk oost) in Heer­hugo­waard.

 

+ Related Projects