--> No. 28

Mariahoeve

Periode 2007 / Project Mariahoeve / Opdrachtgever Haag Wonen, Staedion en gemeente Den Haag / Locatie Den Haag / Met De Nijl Architecten


De­ze stu­die, die Bu­reau Lof­vers sa­men met de Nijl Ar­chi­tec­ten in op­dracht van Haag Wo­nen, Stae­di­on en ge­meen­te Den Haag heeft ver­richt, schetst een trans­for­ma­tie­per­spec­tief voor de wijk Ma­ria­hoe­ve te Den Haag.

Koes­te­ren & Ont­wik­ke­len 

In de stu­die is een af­we­ging ge­maakt tus­sen het be­houd van cul­tuur­his­to­ri­sche­waar­de en (her)ont­wik­ke­ling van een aan­tal po­ten­tiële ont­wik­ke­lingslo­ca­ties, be­staan­de uit een groot deel van het on­ver­be­ter­de cor­po­ra­tie be­zit en uit­au­to­no­me ont­wik­ke­lin­gen. De ver­schil­len­de ont­wik­ke­lingslo­ca­ties lig­gen ener­zijds aan de open­heid van de lan­ge lij­nen van het ste­de­lij­ke net­werk of an­der­zijds in de be­slo­ten­heid van een vier­tal buur­ten. Door het be­lang van de­ze ruim­te­lij­ke po­si­ties voor de ste­den­bouw­kun­di­ge com­po­si­tie te be­pa­len, en ver­bin­din­gen te leg­gen tus­sen de ruim­te­lij­ke trans­for­ma­tie-mo­ge­lijk­he­den en de voor­ge­stel­de pro­gram­ma­tische ont­wik­ke­lings­rich­ting zijn een aan­tal sce­na­rio’s uit­ge­werkt. Hier­in zijn de ef­fec­ten van keu­zes op lo­ca­tie­ni­veau voor Ma­ria­hoe­veals ge­heel dui­de­lijk ge­maakt.

 

 

 

 

+ Related Projects