--> No. 49

Kijken naar Wijken

Periode 2008 / Project Kijken naar Wijken / Opdrachtgever Woonwaard Noord-Kennemerland / Locatie Alkmaar / Met Jutten Architectuur


Mi­ni­sym­po­si­um over de toe­komst van bloem­kool­wij­ken in Alk­maar en Heer­hugo­waard.

Noord-Hol­land­se Bloem­kool­wij­ken 

Woon­waard Noord-Ken­ne­mer­land heeft een mi­ni­sym­po­si­um ge­or­ga­ni­seerd over de toe­komst van Ri­vie­ren­wijk Oost (Heer­hugo­waard) en Pet/Ei­lan­den­buurt (Alk­maar). Uit­komst van dit mi­ni­sym­po­si­um zijn de con­tour­en van een ont­wik­ke­lings­agen­da als­me­de de in­ten­tie van de ge­meen­ten om meer­ja­rig sa­men met de cor­po­ra­tie te gaan in­ves­te­ren.

 

Bu­reau Lof­vers droeg bij aan de voor­be­rei­ding van dit mi­ni­sym­po­si­um en pre­sen­teer­de haar vi­sie op de han­den zijn­de trans­for­ma­tie [27 mei 2008].

+ Related Projects