--> No. 27

Winterschool

Periode 2006 / Project Winterschool / Opdrachtgever AvBR / Locatie Midden Delfland / Met Henk Bulstra, Wim Timmermans


In de Win­ter­school 2007 die door de Aca­de­mie van Bouw­kunst Rot­ter­dam (AvBR) ge­or­ga­ni­seerd wordt, staat de trans­for­ma­tie van het plat­te­land cen­traal. De cul­tuur en het aan­zien van het plat­te­land zul­len de ko­men­de ja­ren op ingrij­pen­de wij­ze ver­an­de­ren.

De pro­ble­ma­tiek van het plat­te­land van­uit het per­spec­tief van de mo­ge­lij­ke in­ter­ac­tie tus­sen stad en land wordt tij­dens­de Win­ter­school be­stu­deerd mid­dels ont­wer­pend on­der­zoek af te ba­ke­nen ge­bied: Mid­den Del­f­land. De op­ga­ve wordt be­na­derd van­uit een drie­tal land­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen:

1. De land­bouw staat on­der druk. Dit leidt tot twee re­ac­ties die vaak te­ge­lij­ker­tijd plaats vin­den. Ener­zijds wor­den be­drij­ven de ko­men­de ja­ren steeds groot­scha­li­ger en ver­an­de­ren ze in klei­ne in­du­strie­ter­rei­nen. An­der­zijds vindt er ver­bre­ding plaats de be­drij­ven gaan op de stad ge­rich­te dien­sten ont­wik­ke­len: zorg, re­cre­a­tie, lo­ka­le pro­duc­ten, klein­scha­li­ge wo­ning­bouw (ver­mark­ten grond­waar­de).

2. Van­uit de stad neemt de druk toe. Het land­schap in de om­ge­ving is ge­schikt voor­re­cre­a­tie. Er is be­hoef­te aan een groei­en­de hoe­veel­heid dien­sten (zorg,kin­der­op­vang). De iden­ti­teit van de om­ge­ving is van be­lang voor bran­ding van de­stad (con­cur­ren­tie­strijd met an­de­re ste­den). Daar­naast is een groei­en­de vraag­naar an­de­re woon­vor­men (lan­de­lijk wo­nen als stu­die­ge­bied) in een lan­de­lij­ke set­ting.

3. De­ze ont­wik­ke­lin­gen lei­den tot een ster­ke ver­we­ven­heid van stad en land en tot een groe­ne me­tro­pool.

Dwars door de­ze land­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen  spe­len de ‘pro­ce­sa­s­pec­ten’: fi­nan­ci­eeleco­no­mische (PPS: SBB, Na­tuur­mo­nu­men­ten, boe­ren, ont­wik­ke­laars, over­he­den), het vor­men van co­a­li­ties, tech­no­lo­gische ont­wik­ke­lin­gen  ten be­hoe­ve van in­fra­struc­tuur, nieu­we so­ci­a­le te­gen­stel­lin­gen en struc­tu­ren (arm / rijk oud / nieuw land­bouw / wo­nen) en­een ver­an­de­ren­de iden­ti­teit (groe­ne en ro­de gren­zen ver­va­gen). Wan­neer de­wo­ning­bouw­op­ga­ve een rol speelt in de ont­wik­ke­ling van het plat­te­land kan dat op al­ler­lei ma­nie­ren ge­beu­ren. Er kun­nen ver­schil­len­de co­a­li­ties wor­den­aan­ge­gaan om ener­zijds de markt te be­die­nen en te­ge­lij­ker­tijd te vol­doen aan de wen­sen en ei­sen die ten grond­slag lig­gen aan de ont­wik­ke­ling van een re­cre­a­tie of na­tuur­ge­bied.

 

Als er in de­ze nieu­we in­ge­rich­te groe­ne­ge­bie­den ge­woond mag wor­den, over wel­ke dicht­he­den spreekt men dan om het plat­te­land ‘open’ en be­leef­baar te hou­den? Wat zijn de­ze dicht­he­den en wie be­paalt de­ze zijn ze ide­a­lis­tisch of eco­no­misch in­ge­ge­ven? Wat zijn de on­der­lin­ge ver­hou­din­gen tus­sen de ver­schil­len­de par­tij­en? Wel­ke rol kun­nen de toe­kom­sti­ge be­wo­ners in het be­houd cq on­der­houd van het land spe­len?

+ Related Projects