--> No. 35

Doornbos

Periode 2007–2008 / Project Doornbos / Opdrachtgever Wonen BreBurg / Locatie Breda / Met Urban Affairs


De stu­die is een ver­ken­ning naar de trans­for­ma­tie­mo­ge­lijk­he­den van Doorn­bos en schetst een trans­for­ma­tie­per­spec­tief voor de noor­de­lijk ge­le­gen buur­ten.De at­mos­feer van Doorn­bos is die van een tuin­dorp met een ste­de­lijk ka­rak­ter.Kan je dit ka­rak­ter mo­der­ni­se­ren of ac­tu­a­li­se­ren? De­ze in­zet heeft ge­re­sul­teerd in een stra­te­gische laag­bouw­ont­wik­ke­ling met een pro­gram­ma­tische ver­dich­ting.

 

De ont­wik­kel­vi­sie voor Doorn­bos is ge­richt op het be­houd en het ver­ster­ken van be­staan­de kwa­li­tei­ten. De groot­ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties in de di­rec­te om­ge­ving en de en lo­ka­le kwa­li­tei­ten zijn in­zet voor de ont­wik­ke­lign van Doorn­bos als een laag­bouw­wijk.

De­ze ty­po­lo­gie kan al­ler­lei ver­schij­nings­vorm aan­ne­men als een gro­te stads­vil­la, ge­scha­kel­de een­ge­zins­wo­nin­gen, voor-ach­ter­hui­zen of ge­sta­pel­de bun­ga­lows. Zo ont­staat er een sa­men­han­gen­de groe­ne woon­wijk met grond­ge­bon­den wo­nin­gen in een ste­de­lij­ke se­ting. 

###

 

+ Related Projects