--> No. 39

Rivierenwijk Oost

Periode 2007 / Project Rivierenwijk Oost / Opdrachtgever Bureau Middelkoop / Locatie Heerhugowaard / Met Jutten Architectuur


 

Ac­tu­a­li­se­ren Woon­er­ven

De tijd heeft het klas­sie­ke beeld van het woon­erf ach­ter­haald. Eénkost­win­naar heeft plaats ge­maakt voor twee­ver­die­ners de ca­ra­van in­ge­ruild voor­een twee­de au­to de kin­de­ren spe­len niet lan­ger op straat en er is geen­toe­zicht meer van ach­ter het keu­ken­raam. Kort­om, de be­wo­ner heeft zich­te­rug­ge­trok­ken bin­nen de gren­zen van haar ka­vel. Hier­door heeft het woon­erf­zich ge­trans­for­meerd van een col­lec­tief ver­blijfs­ge­bied naar een open­baar­par­keer­ter­rein.

 

Niet het erf of de col­lec­tie­ve ge­meen­schap is de re­den voor het­wo­nen in Ri­vie­ren­wijk Oost, maar de open­ba­re groen­struc­tuur gren­zend aan de­ach­ter­zij­de van het ka­vel. Daar de privé-ka­vels klein zijn, draagt de­ze nieu­weg­roen­struc­tuur bij aan de woon­kwa­li­teit, waar­door de ge­bruiks­waar­de wordt­ver­groot. Er ont­staat een in­for­me­le uit­loop van­uit de wo­ning via de­tuin naar het groe­ne ach­ter­ge­bied. De har­de grens tus­sen het pri­va­te ka­vel en­de open­ba­re groen­struc­tuur wordt ver­zacht door het ope­nen van de erf­gren­zen­ont­staat een schar­rel­ge­bied. Het is de­ze gra­du­e­le over­gang die een al­ter­na­tief­biedt voor de Gam­ma­schut­ting en prik­bos­sa­ges. De­ze in­for­me­le zo­ne vraagt om een­ze­ke­re maat­voe­ring van het park door de aan­pak van de twee­ver­dich­tingslo­ca­ties is de­ze in Heer­hugo­waard voor­han­den.

 

 Nieu­we oriënta­tie 

De or­ga­ni­sa­tie van de wo­ning­plat­te­grond en de po­si­tie van de­ber­ging zijn in de­ze ca­se­stu­die cru­ci­aal. De ber­gin­gen be­vin­den zich steeds op­de grens van het ka­vel, op de over­gang van pu­bliek naar pri­vaat en haar po­si­tie­creëert zo­wel af­stand en pri­va­cy als be­trok­ken­heid.

De­ber­ging ‘in de­ze over­gangs­zo­ne’ wordt in­ge­zet als ex­tra ruim­te voor de­ont­wik­ke­ling van (il­le­ga­le) ac­ti­vi­tei­ten met een meer pu­bliek of pri­vaat­ka­rak­ter en no­digt uit tot uit­bouw of trans­for­ma­tie tot di­ver­se func­ties zo­alslo­geer­ka­mer, sau­na, ga­ra­ge, win­kel, car­port, werk­ka­mer, keu­ken, kan­toor aan­huis, et ce­te­ra. De­ze di­ver­se trans­for­ma­ties spe­len in op het pu­blie­ker worden­van het woon­erf en het in­for­me­ler wor­den van de par­k­rand.

 

 

Col­lec­tie­ven

Bin­nen de groe­ne con­tra­mal kan ie­der erf ver­kleu­ren af­han­ke­lijk van de wen­sen­van de be­wo­ners. Te den­ken valt aan col­lec­tie­ve uit­bouw / op­bouw of­her­in­rich­ting cq the­ma­ti­se­ring van een erf. De ont­wik­ke­ling van de er­ven ka­non­af­han­ke­lijk van el­kaar plaats vin­den. De pro­ject­groot­te van cir­ca 30 wo­nin­gen­per erf leent zich voor he­den­daag­se col­lec­tie­ve ont­wik­kel­vor­men. De di­ver­si­teit­bin­nen de wijk kan door col­lec­tie­ve trans­for­ma­ties ver­groot wor­den: klu­serf,tuin­hof, be­jaar­de­nerf, kin­dererf, par­keer­hof.

 

De groot­ste uit­da­ging van de trans­for­ma­tie­op­ga­ve van de­ze bloem­kool­wijk is het­zicht­baar ma­ken de si­tu­e­ring van ie­de­re wo­ning aan een gou­den rand­je. Hier­door­is dit woon­mi­li­eu on­der­schei­dend op de wo­ning­markt. Want: wan­neer krijg je nunog de kans om te wo­nen in een een­ge­zins­wo­ning aan een stads­tuin of een­rand­park? 

 

+ Related Projects