--> No. 09

Campus Hoogvliet

Periode 2003–2005 / Project Campus Hoogvliet / Opdrachtgever dS+V, WiMBY / Locatie Hoogvliet / Met Lofvers | van Bergen | Kolpa architecten


Ste­den­bouw­kun­dig Mas­ter­plan voor 30.000m2 mid­del­ba­re scho­len, cul­tu­reel cen­trum, sport­com­plex en wo­ning­bouw voor de Meeu­wen­plaat, Hoog­vliet

 

 

In op­dracht van de dienst Ste­den­bouw en Volks­huis­ves­ting Rot­ter­dam (dS+V) is een ste­den­bouw­kun­dig Mas­ter­plan ge­maakt voor de ves­ti­ging van drie scho­len voor voort­ge­zet on­der­wijs te­mid­den van de her­struc­tu­re­rings­wijk Meeu­wen­plaat. In het Mas­ter­plan staat de re­la­tie tus­sen het we­ten, het wer­ken en het wo­nen cen­traal. Het is een bont ta­pijt van on­der­wijs­voor­zie­nin­gen, cul­tu­re­le cen­tra, sport­ac­com­mo­da­ties en di­ver­se woon­mi­li­eus. Het ide­aal van rust en stil­te voor stu­die, con­tem­pla­tie en woon­ge­not wordt be­werk­stel­ligd door de or­ga­ni­sa­tie tus­sen beeld­be­pa­len­de groe­ne ho­ven.

 

De iden­ti­tei­ten van de scho­len (Ein­stein Ly­ce­um, Pen­ta Col­le­ge, ROC Zad­ki­ne) zijn her­ken­baar op het Cam­pus­ter­rein in de vorm van in­di­vi­du­e­le ge­bou­wen aan het Ken­nis­plein en Prak­tijk­plein. De plei­nen vor­men de en­tree tot de Cam­pus en bie­den toe­gang tot het in het mid­den ge­le­gen cul­tuur en sport­park. De woon­ge­bou­wen zijn ge­le­gen aan de Cam­pus laan en omar­men de plei­nen en het park.

Het ima­go van de Cam­pus wordt voor een be­lang­rijk deel be­paald door de aan­we­zig­heid en uit­stra­ling van de hoofd­voor­zie­nin­gen. Het cul­tuur­ge­bouw en het sport­com­plex zijn het vi­si­te­kaart­je van de cam­pus. Ze zijn be­schik­baar voor het on­der­wijs, maar zijn te­vens buurt over­stij­gen­de voor­zie­nin­gen voor heel Hoog­vliet. Het ter­rein is open­baar toe­gan­ke­lijk. Het park, de ver­schil­len­de groe­ne ho­ven en de plei­nen met voor­zie­nin­gen ge­ne­ren af­wis­se­len­de groen ruim­tes voor de scho­lie­ren en de buurt­be­wo­ners.

  

 

 

+ Related Projects