--> No. 26

Kenniskring Transurban

Periode 2002–2006 / Project Kenniskring Transurban / Opdrachtgever Hogeschool Rotterdam / Locatie Rotterdam / Met Catalogtree, Endry van Velzen


En­dry van Vel­zen (1961), ar­chi­tect en tus­sen 2002 en 2006 lec­tor Tran­sUr­ban aan de Ho­ge­school Rot­ter­dam, stel­de sa­men met­Wil­le­mijn Lof­vers (1965), ar­chi­tect, het een­zij­di­ge beeld over de ont­wik­ke­ling van de na­oor­logse stad cen­traal. In de ken­nis­kring Tran­sUr­ban werk­ten ze aan dein­te­gra­tie van so­ci­a­le, eco­no­mische en fy­sie­ke ver­nieu­wing bij he­ther­ont­wik­ke­len van de na­oor­logse stad. Daar­bij ligt de na­druk op de ver­bin­ding tus­sen prak­tijk en on­der­wijs.

De pu­bli­ca­tie Wer­ken aan de na­oor­logse stad pre­sen­teert het re­sul­taat van al­le on­der­zoe­ken, ont­werp­a­te­liers, la­bo­ra­to­ria, dis­cus­sies en ge­sprek­ken die in vijf jaar na­mens de ken­nis­kring­Tran­sUr­ban zijn ge­or­ga­ni­seerd. Dit al­les re­sul­teer­de in kruis­be­stui­vin­gen en kruis­ver­ban­den tus­sen ver­schil­len­de op­lei­din­gen, (lo­ka­le) over­heid, wo­ning­cor­po­ra­ties en ont­wik­ke­laars. Het do­cu­ment geeft een beeld van de heer­sen­de ge­dach­ten over (de waar­de van) de na­oor­logse stad en is te­vens een aan­zet om dit on­der­werp tot ver­de­re was­dom te la­ten ko­men.

 

Ter af­slui­ting van het lec­to­raat hield de ken­nis­kring Tran­sUr­ban een ron­de­ta­fel­ge­sprek met sa­men­wer­kings­part­ners en stu­den­ten. Be­lang­rijk­ste con­clu­sie: de Ho­ge­school Rot­ter­dam heeft met het lec­to­raat goud in han­den. Nu nog zor­gen dat het een ste­vi­ger po­si­tie en sta­tus krijgt. De­ze pu­bli­ca­tie is een aan­zet daar­toe.

+ Related Projects