--> No. 50

Actualisatie Doornbos

Periode 2008 / Project Actualisatie Doornbos / Opdrachtgever Wonen Breburg / Locatie Breda / Met Urban Affairs


Ac­tu­a­li­sa­tie Doorn­bos be­treft het aan­vul­len en toet­sen van de eer­der ont­wik­kel­de vi­sie voor Doorn­bos Noord.

Voor Doorn­bos is het con­so­li­de­ren van de­be­staan­de kwa­li­tei­ten en ka­rak­te­ris­tie­ken van be­lang, als­me­de het ver­nieu­wen en­dif­fe­ren­tiëren van de wo­ning­ty­po­lo­gieën. De op­ga­ve voor Doorn­bos Noord is het­ge­de­fi­ni­eerd als het ont­wik­ke­len van een wand­be­bou­wing ge­o­riënteerd op de be­staan­de­groen­struc­tuur. De ver­schil­len­de woon­blok­ken (‘er­ven/ vil­la’s’) zijn­pro­gram­ma­tisch aan­ge­vuld met voor­zie­nin­gen. Dit kun­nen prak­tijk­ruim­ten (bij­voor­beeld in deou­de­ren­vil­la), woon-werk­units of klei­ne kan­to­ren met ba­lie­func­ties. De Ba­liënwie­de­wordt zo­doen­de als pu­blie­ke ruim­te ge­ac­ti­veerd.

+ Related Projects