--> No. 55

Referentie Rotterdam

Periode 2008 / Project Referentie Rotterdam / Opdrachtgever AIR / Locatie Rotterdam


Po­li­tiek-cul­tu­re­le im­puls

AIR wil met Re­fe­ren­tie Rot­ter­dam een po­li­tiek-cul­tu­re­le im­puls ge­ne­re­ren in het de­bat over de stad en de stad aan­spre­ken op haar ver­ant­woor­de­lijk­he­den. Zij ziet kans om een bij­dra­ge te le­veren aan het de­bat door ac­tief ken­nis te ge­ne­re­ren. Ener­zijds door agen­da zet­ten­de bij­een­kom­sten te or­ga­ni­se­ren met de lo­ka­le vak­ge­meen­schap om het dis­cours op gang te bren­gen (ta­fel­ge­sprek­ken), an­der­zijds door de uit­kom­sten van het on­der­zoek en ont­werp­voor­stel­len in te bren­gen in een pu­blie­ke ma­ni­fes­ta­tie. AIR heeft Bu­reau Lof­vers uit­ge­no­digd om de­ze ste­de­lij­ke op­ga­ven in­zich­te­lijk te ma­ken op ba­sis van een the­ma­tische se­lec­tie of een ca­se, na­me­lijk de bin­nen­stad van Rot­ter­dam.

 

Re­fe­ren­tie Rot­ter­dam is der­hal­ve een on­der­zoek naar de dy­na­miek van de stad en de­ze in­zich­te­lijk te ma­ken voor een gro­ter pu­bliek. Ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen wor­den ge­stuurd door eco­no­mische, so­ci­a­le en cul­tu­re­le ont­wik­ke­lin­gen. Dit heeft zijn weer­slag op het ruim­te­lij­ke den­ken over de stad en de ver­ta­ling daar­van in plan­nen. Re­fe­ren­tie Rot­ter­dam is een po­ging om com­plexe op­ga­ven in­zich­te­lijk te­ma­ken, niet al­leen door plan­toe­lich­ting maar ook door re­con­struc­tie van de plan­ge­schie­de­nis. AIR kiest haar po­si­tie bin­nen de ac­tu­a­li­teit en stelt der­hal­ve de ont­wik­ke­lin­gen van de Rot­ter­dam­se bin­nen­stad cen­traal. De fo­cus op­dit stu­die­ge­bied valt sa­men met een aan­tal Vip­pro­jec­ten uit de Stads­vi­sie met als doel meer kwa­li­teit in de stad door hoog­waar­di­ge woon­mi­li­eus en een ster­ke eco­no­mie.

 

Re­fe­ren­tie Rot­ter­dam is een kri­tische re­flec­tie op de hui­di­ge ont­wik­ke­lin­gen en een po­gingom  diep­gang in het de­bat te bren­gen. Er is een po­li­tiek-cul­tu­re­le rol weg­ge­legd voor ar­chi­tec­tuur en ste­den­bouw, de­ze wordt door bin­nen de hui­di­ge dis­cus­sie nau­we­lijks op­geëist.

Wat is de be­te­ke­nis van al die plan­nen, do­cu­men­ten, pu­bli­ca­ties en de­bat­ten. Hoe dra­gen zij bij aan het dis­cours over de stad? Wie zet die koers uit? Wat is de rol van de over­heid, de markt­par­tij­en en wel­ke rol spe­len on­der­ne­mers en­be­wo­ners daar­in? En wel­ke po­si­tie kun­nen ar­chi­tec­ten, ste­den­bouw­kun­di­gen en an­de­re ont­wer­pen­de dis­ci­pli­nes daar­in in­ne­men?

+ Related Projects