--> No. 72

WijnHaven

Periode 2009–2010 / Project WijnHaven / Opdrachtgever HR kenniscentrum TransUrban / WDKA / Locatie Rotterdam / Met Maik Mager


Aan de Wijn­ha­ven ligt sinds de sloop, april 2008, van de pan­den aan de Post­hoorn­straat een prach­tig bouw­ter­rein braak. Het idee dat dit ge­bied nog mi­ni­maal een half jaar wacht op het start­sein voor de bouw van 100Hoog heeft er­voor ge­zorgd dat Wil­le­mijn Lof­vers en Maik Ma­ger het ini­ti­a­tief heb­ben ge­no­men om de­ze lo­ca­tie on­der­werp te la­ten zijn bin­nen het les­aan­bod van de Ho­ge­school Rot­ter­dam. Lof­vers ver­richt on­der­zoek naar ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties en is als do­cent ver­bon­den aan de Ho­ge­school Rot­ter­dam (Ken­nis­cen­trum Tran­sUr­ban en Aca­de­mie van Bouw­kunst). Ma­ger do­ceert aan de Wil­lem de Koon­ing Aca­de­mie, af­de­ling Kunst en de Open­ba­re Ruim­te, van de­zelf­de Ho­ge­school Rot­ter­dam.

Wijn­ha­ven­ge­bied

Het Wijn­ha­ven­ge­bied ont­wik­kelt zich ge­staag en au­to­noom in de luw­te van bin­nen­ste­de­lij­ke trans­for­ma­ties (Re­fe­ren­tie Rot­ter­dam, Bu­reau Lof­vers, 2008). Dit ge­bied maakt deel uit van de Rot­ter­dam­se bin­nen­stad, is on­der­wijs­lo­ca­tie voor dui­zen­den stu­den­ten, werk­om­ge­ving voor ve­le be­drij­ven en is on­der­werp van ver­ste­de­lij­king. In haar op­bouw ken­merkt de buurt zich als een ge­laagd ste­de­lijk ge­bied: stoe­re na­oor­logse mid­del­hoog­bouw, woon­dek­ken uit de ja­ren tach­tig en re­cen­te hoog­bouw wis­se­len el­kaar af. In haar ge­bruik en pro­gram­me­ring komt de­ze ste­de­lijk­heid, on­danks het toe­ne­men­de aan­tal in­wo­ners en be­drij­ven, niet tot uit­druk­king. Voor­zie­nin­gen die bij­dra­gen aan een ste­de­lij­ke am­bi­an­ce ont­bre­ken voor­als­nog.

April jongst­le­den is de Ont­wik­ke­lings­vi­sie Wa­ter­stad­ha­vens 2020 (dS+V / OBR) ver­sche­nen. Hier­in wor­den de sta­ke­hol­ders van het ge­bied op­ge­roe­pen om bij te dra­gen aan een po­si­tie­ve uit­stra­ling van het Wijn­ha­ven­ge­bied. Eén van de­ze sta­ke­hol­ders is de Ho­ge­school Rot­ter­dam.

De ge­dach­te dat het eer­der ge­noem­de braak­lig­gen­de ter­rein, hoek Wijn­ha­ven en hoek Post­hoorn­straat, nog mi­ni­maal een half jaar wacht op de start van de bouw van 100Hoog, een woon­to­ren met com­mer­ciële voor­zie­nin­gen, biedt de mo­ge­lijk­heid de­ze lo­ca­tie tot stu­die­op­ga­ve te ma­ken en in te pas­sen in het Rot­ter­dams On­der­wijs Mo­del. Een mo­del dat door de Ho­ge­school Rot­ter­dam ge­han­teerd wordt en waar­bij stu­de­ren ge­richt op de be­roeps­prak­tijk één van de speer­pun­ten is.

 

Pla­ce­Ma­king

De on­der­wijs­op­ga­ve voor de stu­den­ten is het mo­ge­lijk ma­ken van een in­for­me­le ont­moe­tings­plek op het braak­lig­gen­de ter­rein. Het schept ruim­te voor pu­blie­ke ac­ti­vi­tei­ten en kan voor­zien in de be­hoef­ten van de om­ge­ving. Op de­ze wij­ze wordt een po­si­tie­ve be­te­ke­nis ver­leend aan de plek en een ver­bin­ding ge­legd tus­sen ge­brui­kers en be­wo­ners van de wijk.


Doel en uit­da­ging

De doel­stel­ling van het pro­ject is het ver­rij­ken van de Wijn­ha­ven door het tij­de­lijk ge­bruik van het braak­lig­gen­de ter­rein aan de Post­hoorn­straat. Het doel van het tij­de­lijk ge­bruik is de dy­na­miek en de uit­stra­ling van het Wijn­ha­ven­ge­bied te fa­ci­li­te­ren mid­dels een tij­de­lij­ke ingreep.
Stu­den­ten en be­ge­lei­den­de do­cen­ten be­o­gen mid­dels dit pro­ject de mo­ge­lijk­he­den, die ont­staan door een tij­de­lij­ke ingreep op een ste­de­lijk vraag­stuk, te ver­ken­nen en te la­ten zien.

Doel van de stu­die­op­ga­ve is stu­den­ten van di­ver­se dis­ci­pli­nes met el­kaar te la­ten sa­men­wer­ken, de ge­stel­de op­dracht/op­ga­ve en de mo­ge­lijk­he­den hier­van te on­der­zoe­ken en de uit­kom­sten hier­van te vi­su­a­li­se­ren en te re­a­li­se­ren. Zij doen er­va­rin­gen op in het uit­wis­se­len van vak­spe­ci­fie­ke ken­nis, pre­sen­te­ren áán en de­bat­te­ren mét ge­meen­te­lij­ke be­stuur­ders, pro­ject­ont­wik­ke­laars, wijk­be­wo­ners en pas­san­ten en stel­len te­ge­lij­ker­tijd hun ken­nis en kun­de ter dis­cus­sie. Het is de uit­da­ging, om de ne­ga­tie­ve uit­stra­ling van de lo­ca­tie zo­als de­ze er nu bij ligt te ke­ren in een plek waar jon­ge­ren cre­a­tief wer­ken aan een po­si­tie­ve iden­ti­teit en de uit­da­ging aan gaan een in­ter­ac­tie met de om­wo­nen­den mo­ge­lijk te ma­ken.

 

Be­trok­ken par­tij­en

– Ho­ge­school Rot­ter­dam (IBB / WD­KA) 

– Ge­meen­te Rot­ter­dam, ver­te­gen­woor­digd door de Cen­trum­raad, Bu­reau Bin­nen­stad, OBR, en dS+V
– de ont­wik­kel­com­bi­na­tie van de lo­ca­tie zij wordt ver­te­gen­woor­digd door LSI pro­ject in­vest­ment NV Rot­ter­dam
– de be­wo­ners en ge­brui­kers van het Wijn­ha­ven­ge­bied, wo de be­wo­ners­or­ga­ni­sa­tie

– uit­voe­ren­de par­tij­en, waar­on­der Du­ra Ver­meer

+ Related Projects