--> No. 108

symposium stedenbouw

Periode 2011 / Project symposium stedenbouw  / Opdrachtgever SfA / Locatie Amersfoort


Werk in uit­voe­ring. Pre­sen­ta­tie van Pro­ject Rot­ter­dam / Open Sour­ce Ur­ba­nis­mus dat bin­nen het pro­gram­ma ste­den­bouw (SfA) is op­ge­zet om de wis­sel­wer­king tus­sen ont­wer­pon­der­wijs en be­roeps­prak­tijk te be­vor­de­ren.

Pro­ject Rot­ter­dam / Open Sour­ce Ur­ba­nis­mus is een prak­tijk­on­der­zoek naar pro­gram­ma­tisch-ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­ling van zo­ge­naam­de twee­de ste­den. De stu­die wordt uit­ge­voerd door stu­den­ten van de Rot­ter­dam­se Aca­de­mie van Bouw­kunst en wor­den daar­in be­ge­leid door De Zwar­te Hond, Kraay­van­ger Ur­bis en Bu­reau Lof­vers.

+ Related Projects