BRAK!


Een ma­ni­fes­ta­tie bij AR­CAM waar­in de dis­ci­pli­nes kunst, we­ten­schap en ar­chi­tec­tuur nauw sa­men­wer­ken om aan­dacht te vra­gen voor de ver­zil­ting van de Ne­der­land­se bo­dem. Met on­der meer een si­te-spe­ci­fic kunst­werk en een raam­ex­po­si­tie (zil­te At­las) wordt het de­bat over de op­los­sin­gen voor het steeds zou­ter wor­den­de grond­wa­ter ge­start en wor­den de­ze zicht­baar ge­maakt voor pu­bliek.

Sustainable communities


'Sustai­na­ble com­mu­ni­ties, he­al­thy land- Re­de­s­ig­ning the low­lands in­spi­red by so­ci­al eco­lo­gy', co-re­fe­rent.

Re-Think!


KansKaart


Sweet & Salt


Waterdunen


Colijnsplaat


Ad­vies in­za­ke land­schap­pe­lij­ke in­pas­sing van bin­nen­dijk­se zil­te aqua­cul­tuur ('Zeeuw­se Tong').

ZoutTuin


De toe­kom­sti­ge ver­zil­ting van de Ne­der­land­se pol­ders is on­ver­mij­de­lijk maar biedt een uit­ge­le­zen kans om zil­te ge­was­sen te te­len en zo nieu­we streek­pro­duc­ten te ont­wik­ke­len. In de Zout­tuin wordt geex­pe­ri­men­teerd met de teelt van zil­te ge­was­sen in de pol­der.

Zilte Atlas


Wenken voor later


VROM no­digt Rob Ba­ris (Z&M de­li­ca­tes­sen), Ja­go van Ber­gen, Wil­le­mijn Lof­vers en Vin­cent Kuy­pers (Al­ter­ra) uit om hun ruim­te­lij­ke, cu­li­nai­re vi­sie op de toe­komst van Ne­der­land te pre­sen­te­ren. De­ze wordt voor­ge­proefd tij­dens een spe­ci­a­le edi­tie van het Flow-Food di­ner.

ZPT-Breekwater


Bu­reau Lof­vers en van Ber­gen Kol­pa ont­wer­pen de zil­te tui­nen, het res­tau­rant, een ex­po­ruim­te en kan­to­ren voor een eer­ste ZIl­te Proef­Tuin op de Maas­vlak­te in op­dracht van de Hap­py Shrimp Farm (bui­ten­lo­ca­tie).