--> No. 91

perspectief op verandering

Periode 2010 / Project perspectief op verandering / Opdrachtgever SEV / Locatie Julianadorp


Le­zing op lo­ca­tie (Ju­li­a­na­dorp) voor het net­werk bloem­kool­wij­ken van het SEV.

SEV heeft een net­werk bloem­kool­wij­ken waar 12 ste­den met 19 wij­ken aan deel­ne­men. Zij ex­pe­ri­men­ten met fy­sie­ke, so­ci­a­le en be­heer ingre­pen.

 

De le­zing ihkv Stu­die Woon­er­ven‘fo­cus op kwa­li­tei­ten/per­spec­tief op ver­an­de­ring’ voor dit net­werk gaat in op de ont­wik­ke­ling van woon­erf­wij­ken en de so­ci­aal ruim­te­lij­ke ty­po­lo­gie van het woon­erf. Op de schaal van het woon­erf is de ‘on­door­dring­ba­re klu­wen’ van woon­erf­wij­ken pas te door­gron­den. Op dit schaal­ni­veau is vorm­ge­ge­ven aan een nieuw woon­ide­aal. In de ac­tu­a­li­se­ring­op­ga­ven dient de ba­lans tus­sen pri­va­cy en col­lec­ti­vi­teit op­nieuw ge­de­fi­ni­eerd te wor­den en is een vi­sie op de over­gangs­zo­ne tus­sen de ver­schil­len­de do­meinen on­mis­baar. Op­ga­ven be­tref­fen het op­nieuw vorm­ge­ven van de­ze re­la­ties, (bin­nen en bui­ten, pri­vaat en pu­bliek be­zit) het her­de­fi­niëren van erf­gren­zen en de or­ga­ni­sa­tie van be­heer.

+ Related Projects