--> No. 71

Lay-out 08

Periode 2009 / Project Lay-out 08 / Opdrachtgever SfA / Met Janine Schrijver, Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


Lay-out 08 over de Fo­cus op kwa­li­tei­ten in Woon­er­ven is ver­sche­nen bij het Sti­mu­le­rings­fonds voor Ar­chi­tec­tuur.

Naar ver­wach­ting zul­len toe­kom­sti­ge trans­for­ma­tie­op­ga­ven zich in de woon­er­ven af­spe­len. De stu­die Woon­er­ven van Wil­le­mijn Lof­vers, Nyn­ke Jut­ten en Ivan Nio richt zich niet zo­zeer op de pro­ble­men, maar op de kwa­li­tei­ten van het woon­erf. Het on­der­zoek is een plei­dooi voor een zorg­vul­di­ge aan­pak van de woon­erf­wij­ken met aan­dacht voor de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit in de wo­ning en de be­le­ving op het woon­erf. De fo­to’s van Ja­ni­ne Schrij­ver ge­ven een goed beeld van een twee­tal woon­er­ven.

+ Related Projects