--> No. 103

goed WONEN

Periode 2010–2011 / Project goed WONEN / Opdrachtgever AORTA / Locatie Utrecht / Met , Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


Aan de hand van in­ter­views, een ruim­te­lij­ke ana­ly­se en twee ver­die­pen­de work­shops met be­wo­ners en pro­fes­si­o­nals, is in­zicht ge­kre­gen in de be­le­ving en ge­bruik van de on­der­zoch­te woon­er­ven.

Het on­der­zoek zal wor­den ge­pre­sen­teerd met een af­slui­ten­de dis­cus­sie. On­der lei­ding van Cat­ja Edens kunt u in ge­sprek met de on­der­zoe­kers, ver­te­gen­woor­di­gers van de cor­po­ra­ties Por­taal en Mi­tros, Frank van der Zan­de Hoofd Ont­werp Open­ba­re Ruim­te van de ge­meen­te Utrecht, Har­rie Bosch Wet­hou­der Ruim­te­lij­ke Or­de­ning ge­meen­te Utrecht, Ine­ke Hoe­be­richts ge­bieds­ma­na­ger Mi­tros Utrecht, Mar­tin van der Zwan di­rec­teur van Plan­ter­ra en Trees van Haarst di­rec­teur Por­taal Utrecht. Be­wo­ners en geïnte­res­seer­den zijn van har­te wel­kom de­ze avond bij te wo­nen.


Da­tum: 24 ja­nu­a­ri 

Aan­vang: 20.00 uur 

Lo­ca­tie: Mus­ke­ton, Honds­rug 19 Kos­ten: gra­tis, re­ser­veren is aan­be­vo­len via tours@a­or­ta.nu

+ Related Projects