--> No. 99

Workshop Balearen

Periode 2010 / Project Workshop Balearen / Opdrachtgever architectuucentrum Aorta / Locatie www.aorta.nu / Met Buro Staat, Jutten Architectuur


Twee work­shops met be­wo­ners en pro­fes­si­o­nals zor­gen voor de no­di­ge aan­scher­ping van het on­der­zoek Stu­die Woon­er­ven / Stu­die Lu­net­ten en le­veren in­put voor een af­slui­ten­de dis­cus­sie, ver­wacht eind van dit jaar in Utrecht.

In de Stu­die Woon­er­ven (2009), van Ivan Nio, Wil­le­mijn Lof­vers en Nyn­ke Jut­ten, is on­der­zoek ver­richt naar de so­ci­aal-ruim­te­lij­ke in­ter­ac­tie in woon­erf­wij­ken. In dit on­der­zoek is een ster­ke fo­cus op de over­gangs­zo­ne tus­sen open­ba­re en privé ruim­ten. Als ver­volg op dit on­der­zoek wil ar­chi­tec­tuur­cen­trum Aor­ta ver­der on­der­zoek doen naar het ge­bruik, de be­le­ving en de be­te­ke­nis van de col­lec­tie­ve bui­ten­ruim­tes in de wijk Lu­net­ten. In dit ver­volg­on­der­zoek, ge­ti­teld Stu­die Woon­er­ven Lu­net­ten, werkt Aor­ta sa­men met de Ivan Nio, Wil­le­mijn Lof­vers, Nyn­ke Jut­ten en Döske van der Wilk.

+ Related Projects