--> No. 74

Woonerven in de praktijk

Periode 2009–2011 / Project Woonerven in de praktijk / Opdrachtgever SfA / Met Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


Fo­cus op het woon­erf in de prak­tijk

1. ruim­te­lij­ke kwa­li­tei­ten: ruim­te­lij­ke op­zet en over­maat

2. so­ci­a­le ver­an­de­rin­gen:  ver­ste­de­lij­king en een di­ver­si­fi­ca­tie van woon­cul­tu­ren

3. dif­fu­se gren­zen de over­gang tus­sen pri­vaat en open­baar be­zit, het her­de­fi­niëren van


De vorm­ge­ving van de ba­lans tus­sen pri­va­cy en col­lec­ti­vi­teit is één van de les­sen die we kun­nen le­ren van de op­zet van de­ze so­ci­aal – ruim­te­lij­ke ty­po­lo­gie uit de ja­ren 70.In de ac­tu­a­li­se­ring­op­ga­ven van de woon­erf­wij­ken dient de col­lec­tie­ve ruim­te op­nieuw ge­de­fi­ni­eerd te wor­den en is een nieu­we vi­sie op de over­gangs­zo­ne on­mis­baar.

+ Related Projects