--> No. 93

De toekomst van de woonerven

Periode 2010 / Project De toekomst van de woonerven / Opdrachtgever Stroom / Locatie Den Haag


Stroom Den Haag or­ga­ni­seert naar aan­lei­ding van de Haag­se prijs­vraag­lo­ca­tie voor Eu­ropan 10 een de­bat over de toe­komst van de woon­er­ven. Nieuw Wal­deck is een ty­pische ja­ren ze­ven­tig 'bloem­kool­wijk', ge­bouwd vol­gens de toen­ma­li­ge op­vat­tin­gen over ge­bor­gen­heid, va­ri­a­tie en kind­vrien­de­lijk­heid. Bo­ris Hocks, Han Dijk en Emi­le Re­vier (1ste prijs) en Ar­jen de Groot en Mar­jan van Ca­pel­le (2de prijs) pre­sen­te­ren hun win­nen­de Eu­ropan­plan­nen waar­in col­lec­ti­vi­teit een be­lang­rij­ke rol speelt. Het is de vraag of en hoe een 'nieu­we col­lec­ti­vi­teit' de­ze woon­erf­wij­ken een toe­komst kan bie­den. De­ze vraag staat cen­traal tij­dens het de­bat o.l.v. Cat­ja Edens waar­in, naast de ge­noem­de ont­wer­pers, ook ar­chi­tect Wil­le­mijn Lof­vers, schrij­ver/jour­na­list Jo­ris van Cas­te­ren en ar­chi­tect Dick van Ga­me­ren hun vi­sie ge­ven op col­lec­ti­vi­teit, maak­baar­heid en woon­er­ven.

Na de groot­scha­li­ge her­struc­tu­re­ring van de we­der­op­bouw-wij­ken, zijn de woon­erf­wij­ken uit de ja­ren ze­ven­tig en tach­tig de vol­gen­de in de rij 'gro­te bouw­op­ga­ven'. De ruim­te­lij­ke op­zet van de­ze wij­ken, die gro­ten­deels so­ci­aal ge­mo­ti­veerd werd, zou niet goed meer aan­slui­ten bij de hui­di­ge woon­wen­sen. Te­ge­lijk spe­len de vra­gen die aan de­ze wij­ken ten grond­slag la­gen -vra­gen over col­lec­ti­vi­teit, gren­zen tus­sen privé en pu­bliek, di­ver­si­teit in wo­nin­gen en ruim­te voor speel­plek­ken- nog al­tijd een rol bij nieu­we woon­wij­ken. Dat maakt de woon­er­ven tot een in­te­res­sant stu­die­ge­bied: ener­zijds om ze van­uit hun kwa­li­tei­ten ver­der te ont­wik­ke­len en an­der­zijds om er­van te le­ren voor toe­kom­sti­ge woon­op­ga­ven.

 

Ar­chi­tect Wil­le­mijn Lof­vers houdt zich al een aan­tal ja­ren in­ten­sief be­zig met on­der­zoek naar de woon­er­ven. Zij gaat in haar bij­dra­ge in op de maak­baar­heid van col­lec­ti­vi­teit. Schrij­ver en jour­na­list Jo­ris van Cas­te­ren ver­telt over zijn jeugd in Le­ly­stad waar hij in 2008 het ge­lijk­na­mi­ge boek - ge­no­mi­neerd voor de AKO Li­te­ra­tuur­prijs - over schreef: "Die maak­baar­heids­il­lu­sie van Le­ly­stad is ver­we­ven met mijn le­ven." Daar­naast neemt ar­chi­tect Dick van Ga­me­ren deel aan het de­bat. Hij is o.m. re­dac­teur van het tijd­schrift DASH (Delft Ar­chi­tec­tu­ral Stu­dies on Hou­sing) waar­van het der­de num­mer 'Het woon­erf leeft' zo­juist is ver­sche­nen en ook ver­krijg­baar is bij Stroom. Ar­chi­tec­tuur­his­to­ri­cus Cat­ja Edens (Bu­reau Spa­tie) treedt op als mo­de­ra­tor.

+ Related Projects