Self-Organization in Urban Realm


Rot­ter­dam is a ci­ty in tran­si­ti­on. On­ce a stron­gly govern­men­tal-led and top-down plan­ned ci­ty, the mu­ni­ci­pa­li­ty and other ma­jor plan­ning in­sti­tu­ti­ons such as de­vel­o­pers and hou­sing coop­e­ra­ti­ons, are now loo­king for dif­fe­rent ways to achie­ve their am­bi­ti­ons in ci­ty re-de­vel­op­ment. Mo­re coop­e­ra­ti­on with ci­vic so­ci­e­ty and step-by-step de­vel­op­ment through non-govern­men­tal ini­ti­a­ti­ves is seen as the way for­ward. Me­an­w­hi­le, ci­vic ini­ti­a­ti­ves are emer­ging throug­hout the ci­ty and are still strug­gling to find their way through exis­ting, govern­men­tal-led plan­ning rou­ti­nes. This Mo­bi­le Track deals with the ques­ti­on how suc­ces­sful co-evo­lu­ti­on and ho­ri­zon­tal part­ner­ships bet­ween the­se two worlds can be achie­ved.

cultuur programma binnenstad


Bij­dra­ge aan de op­zet van het Cul­tuur­pro­gram­ma Bin­nen­stad 2020 van de ge­meen­te Rot­ter­dam, af­de­ling kunst en cul­tuur.

NL anders


Ne­der­land wordt an­ders! Vi­si­ting cri­tics op be­zoek bij Lab Heer­hugo­waard.

Sweet & Salt


Colijnsplaat


Ad­vies in­za­ke land­schap­pe­lij­ke in­pas­sing van bin­nen­dijk­se zil­te aqua­cul­tuur ('Zeeuw­se Tong').

Festivalstad


Het schrij­ven en il­lu­stre­ren van een ad­vies voor een be­drijfs­plan, waar­bij de Rot­ter­dam­se fes­ti­vals als mo­tor van ste­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen wor­den be­schouwd.

Graetheide


Spar­ring­part­ner voor de quick-scan Graet­hei­de naar trans­for­ma­tie mo­ge­lijk­he­den rond­om het che­mie­clus­ter in de re­gio Sit­tard-Ge­leen.

AIR Programma-
raad


Lid pro­gram­ma­raad AIR

Lezingen en debat