stadsklas


De stads­klas is een 'learning by do­ing'pro­gram­ma voor ac­ti­vis­tische, nieuws­gie­ri­ge, coop­e­ra­tie­ve, ex­pe­ri­men­te­le, op­ti­mis­tische ste­de­bou­wers. Cen­traal staan de vaar­dig­he­den waar­over je als ste­de­bou­wer zou moe­ten be­schik­ken als je wilt wer­ken aan de ont­wik­ke­ling van de be­staan­de stad, zo­als on­be­voor­oor­deeld kij­ken, be­trok­ken­heid creee­ren, ruim­te de­mo­cra­ti­se­ren en ac­ti­vis­tisch agen­de­ren.

Oogstmaaltijd


Werkschuur


Nieuw elan


ZoutTuin


De toe­kom­sti­ge ver­zil­ting van de Ne­der­land­se pol­ders is on­ver­mij­de­lijk maar biedt een uit­ge­le­zen kans om zil­te ge­was­sen te te­len en zo nieu­we streek­pro­duc­ten te ont­wik­ke­len. In de Zout­tuin wordt geex­pe­ri­men­teerd met de teelt van zil­te ge­was­sen in de pol­der.

Wenken voor later


VROM no­digt Rob Ba­ris (Z&M de­li­ca­tes­sen), Ja­go van Ber­gen, Wil­le­mijn Lof­vers en Vin­cent Kuy­pers (Al­ter­ra) uit om hun ruim­te­lij­ke, cu­li­nai­re vi­sie op de toe­komst van Ne­der­land te pre­sen­te­ren. De­ze wordt voor­ge­proefd tij­dens een spe­ci­a­le edi­tie van het Flow-Food di­ner.

Flow Food Buffet


Flow Food


InfraEcologie