--> No. 116

NICIS

Periode 2011 / Project NICIS / Opdrachtgever NICIS / Met Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


Wei­nig aan­dacht voor 20 pro­cent Ne­der­land­se wo­nin­gen

Van al­le wo­nin­gen in Ne­der­land staat 20 pro­cent in een zo­ge­naam­de woon­erf­wijk de wij­ken met veel laag­bouw en au­to­lu­we hof­jes die in de ja­ren 70 en 80 wer­den ge­bouwd als re­ac­tie op de mas­sa­le ga­le­rij­flats van de ja­ren 60. Toch is er vrij­wel geen aan­dacht voor de wij­ken. Vol­gens de schrij­vers drei­gen de­ze wij­ken daar­door te wor­den wat de aan­dachts­wij­ken uit de we­der­op­bouw­pe­ri­o­de nu zijn. Maar dit kan met re­la­tief een­vou­di­ge op­knap­beur­ten voor­ko­men wor­den.

 

Ima­go­pro­ble­men en ver­ou­der­de wo­ning­ty­pen

De wij­ken heb­ben te ma­ken met en­ke­le pro­ble­men die lang­zaam steeds dui­de­lij­ker zicht­baar zijn. Zo blijkt uit cij­fers van het Ka­das­ter dat de waar­de van de hui­zen ach­ter­uit gaat. Vaak is dit het ge­volg van een ne­ga­tief ima­go van de wij­ken, waar be­wo­ners zich ove­ri­gens vaak niet in her­ken­nen. Ver­der blijkt het moei­lijk ex­pe­ri­men­te­le wo­ning­ty­pen, zo­als de zo­ge­naam­de HAT-een­he­den voor al­leen­staan­den en twee­per­soons­huis­hou­dens te ver­hu­ren . De­ze groe­pen vin­den voor­al de lig­ging van de wij­ken on­aan­trek­ke­lijk.

 

Pu­bli­ca­tie biedt ana­ly­ses, voor­beel­den en op­los­sin­gen

De pu­bli­ca­tie biedt naast ana­ly­ses van de si­tu­a­tie en voor­beel­den van aan­pak een se­rie hand­rei­kin­gen om de trend in de woon­erf­wij­ken te ke­ren. Zo kan het ima­go ver­be­te­ren wan­neer er ge­we­zen wordt op de voor­de­len die ze nog al­tijd heb­ben. Door­dat het er rus­tig wo­nen is en ze een goe­de prijs-kwa­li­teit ver­hou­ding heb­ben zijn het ide­a­le wij­ken voor ge­zin­nen. Klein­scha­li­ge fy­sie­ke ingre­pen zijn vaak nut­tig om de open­ba­re ruim­te aan te la­ten slui­ten op de wen­sen van nu. Ver­der kun­nen in som­mi­ge wij­ken of spe­ci­fie­ke de­len daar­van so­ci­a­le ingre­pen no­dig zijn om te voor­ko­men dat pro­ble­men zich ver­sprei­den en de wij­ken af­glij­den. Tot slot roept de pu­bli­ca­tie op bij al­le ingre­pen de les­sen die zijn ge­leerd bij de aan­pak van de 40 aan­dachts­wij­ken toe te pas­sen.

 

http://www.ni­cis.nl/Wat_doen_wij/Ver­sprei­ding/Doc­bank/Wo­nen/Wij­ken/Wij­ken­aan­pak/Ster­ke_woon­erf­wij­ken_Voor­ko­men_is_be­ter_dan_her­struc­tu­re­ren:232896

+ Related Projects