--> No. 78

Specsaver Den Haag

Periode 2009 / Project Specsaver Den Haag / Opdrachtgever Stroom / Locatie Den Haag


Stand van de Ste­den­bouw of de toe­komst van Den Haag door ver­schil­len­de bril­len be­ke­ken. Niet de stad die door ste­den­bouw­kun­di­ge plan­nen wordt ge­maakt maar spon­ta­ne, soms nau­we­lijks ge­sig­na­leer­de ont­wik­ke­lin­gen­wor­den be­zocht op voor­stel van een acht­tal kun­ste­naars, ar­chi­tec­ten, on­der­ne­mers en fo­to­gra­fen.

Aan hen de vraag om ener­zijds de toe­komst van de stad te be­kij­ken door ‘bril­len’ als tij­de­lijk­heid, her­ge­bruik, nieu­we net­wer­ken, mo­bi­li­teit, groen, plu­ri­cul­tuur en voed­sel. En an­der­zijds om na te den­ken over de ma­nier waar­op hier in de stad en ste­den­bouw­kun­di­ge plan­nen mee om­ge­gaan wordt. Heeft ste­den­bouw nog wel de juis­te in­stru­men­ten? Naar aan­lei­ding van de pre­sen­ta­ties en ex­cur­sie wor­den sta­te­ments op­ge­steld in woord, beeld en kaart.

+ Related Projects